การคัดลอกผลงาน

August 6, 2014

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (MyCat)

นางสาววราภรณ์  จันทคัต ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  นี้  เกิดขึ้นสืบเนื่องจากประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัย  (วช.)  เรื่อง  จรรยาบรรณนักวิจัย    พ.ศ.  2541  ส่งผลให้แวดวงวิชาการและการศึกษาของไทยตระหนักถึงความสำคัญของจรรณยาบรรณที่นักวิจัยพึงมีและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้ประพฤติตนถูกต้องตามหลักวิชาชีพวิจัย  รวมถึงการเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักวิจัยระดับสากล  ซึ่งปัญหาใหญ่ที่พบทั้งในระดับนักวิจัย  ครู  อาจารย์  นักเรียน  และนักศึกษา  คือ  การคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา  หรือที่เรียกว่า  การโจรกรรมทางวรรณกรรม  […]
August 6, 2014

การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (MyCat)

นางสาวธัญลักษณ์ แซ่โง้ว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว และจากการสำรวจจากนักศึกษาที่ผ่านมาพบว่า กว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นในต่างประเทศ ที่มีการคัดลอกผลงาน และ ในประเทศไทยเอง ก็พบว่า กว่าแปดสิบเปอร์เซ็นที่มีการคัดลอกกัน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในวงการศึกษาอย่างมาก ดังนั้นการเข้าร่วมอบรมในครั้ง ทางหน่วยงานทึ่จัดขึ้นได้เสนอและแนะนำตัวระบบ CopyCat ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเนคเทค ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบการคัดลอกและลอกเลียนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ เช่น วิทยานิพนธ์ ข้อเสนอโครงการ ผลงานวิชาการ เว็บเพจ […]
February 3, 2012

ตรวจจับการลอกผลงานคนอื่นด้วย Anti-Kobpae

Anti-Kobpae คือ เว็บไซต์ตรวจสอบความคล้ายกันของเอกสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยนำเอกสารที่ต้องการตรวจสอบนี้มาเปรียบเทียบกับในคลังข้อมูล และทางออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต โดยระบบนี้จะใช้เทคนิค Sliding Window เพื่อช่วยแก้ปัญหาในกรณี นักคัดลอกจะหาวิธีหลบหลีกการตรวจสอบด้วยการเพิ่มหรือลบคำบางส่วนในเนื้อหา สลับประโยคต่างๆ ระบบก็ยังสามารถตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์ของระบบนี้ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการสร้างสรรค์งานประพันธ์ วิทยานิพนธ์ และงานเขียนอื่นๆของนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ให้เป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์งานที่ผู้สร้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานอย่างถูกต้อง ดูเพิ่มเติมที่นี่