การถูกระงับการต่อภาษีและทำพรบ.ประกันภัยรถยนต์

คุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรภาคราชการ
March 21, 2011
ผลไม้ที่คนที่ทำงานรับทำเว็บไซต์ควรจะบริโภคเป็นประจำ
March 24, 2011

การถูกระงับการต่อภาษีและทำพรบ.ประกันภัยรถยนต์

การถูกระงับการต่อภาษีและทำพรบ.ประกันภัยรถยนต์โดยกรมการขนส่ง เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่ได้มีการบังคับใช้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบก โดยข้อปฏิบัติจะให้ผู้ที่เป็นเจ้าของรถต้องชำระค่าปรับที่คงค้างกับหน่วยงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ครบถ้วนจึงจะสามารถนำไปต่อไปต่อภาษีในปีต่อไป ดังนั้นเมื่อผู้ที่เป็นเจ้าของรถนำรถไปต่อภาษี พรบ.ประกันภัยรถยนต์แต่ถูกปฏิเสธและแจ้งอายัดการต่อภาษีโดยเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกนั้น เพียงท่านตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกว่า ท่านมีรายการค้างค่าปรับส่วนใดที่ยังไม่มีการชำระบ้าง และดำเนินการชำระให้ครบถ้วนท่านจึงจะสามารถต่อภาษี พรบ.ประกันภัยรถยนต์ได้

อนึ่ง เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกไม่สามารถอายัดตัวรถยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของท่านได้ เพียงแต่ระงับการต่อภาษี พรบ.ประกันภัยรถยนต์เท่านั้น ดังนั้นหากท่านมีรายการคงค้างค่าปรับกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อความสะดวกกรุณาดำเนินการชำระค่าปรับให้ครบถ้วนก่อนนำรถของท่านไปต่อภาษี พรบ.ประกันภัยรถยนต์