การสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จในการทำงาน

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
January 4, 2010
ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน
January 5, 2010

การสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จในการทำงาน

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม

เรื่อง  การสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จในการทำงาน

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2552  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)  

สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยากร       อ. ยงยุทธ  พีรพงศ์พิพัฒน์ สถาบัน ดีโฟ คอนซัลแท้นท์

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 

                25  คน   

สรุปเนื้อหาการบรรยาย   

                การสร้างกำลังใจ สู่ความสำเร็จในการทำงาน”

วงจรสู่ความสำเร็จ (Success Cycle Model) ประกอบด้วย

  1. แรงบันดาลใจ   2.  ความมุ่งมั่น 3. กำลังใจ  4. เป้าหมาย 5.  ความสามารถ 6.  การวางแผน 7. การลงมือปฏิบัติ 8 . ฝ่าอุปสรรค 9. พัฒนา

–         พลัง 3 ชนิดเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต พลังกาย พลังใจ พลังความคิด

–         สิ่งที่ทำให้พนักงานหมดกำลังใจ คือ เจ้านาย ลูกค้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงานลักษณะงาน ค่าตอบแทน ครอบครัว องค์กร

–         พนักงานจะรู้สึกหมดกำลังใจเมื่อไหร่  ไม่มีความหวัง ได้รับคำตำหนิ ดุด่า ไม่ได้รับความสำคัญ ถูกกำหนด ถูกบังคับ ขาดที่พึ่งทางใจ เผชิญกับความไม่แน่นอน ไม่ได้รับความยุติธรรม

 

 สาเหตุที่ทำให้พนักงานลาออกจากองค์กร 

  1. การได้รับข้อมูลป้อนกลับ และการโค้ชที่ไม่เพียงพอ
  2. ขาดโอกาสในการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง
  3. การให้รางวัล ผลตอบแทน รวมถึงการชมเชยใน
  4. การทำงานที่น้อยเกินไป รู้สึกว่าองค์กรไม่เห็นความสำคัญ

 ผลที่ได้จากการอบรม

  1. ผู้เข้ารับการอบรมมีกำลังใจให้กับตัวเอง ไม่ท้อแม้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดี 
  2.  สามารถให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน ให้มีกำลังใจในการทำงาน