โครงการสัมมนาทางวิชาการ โลกของงานสู่โลกของการศึกษา เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
July 6, 2016
มาตรฐานการพรรณนาและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ จาก AACR2 สู่ RDA
September 14, 2016

โครงการสัมมนาทางวิชาการ โลกของงานสู่โลกของการศึกษา เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

นายวันชัย   แก้วดี
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โครงการสัมมนาทางวิชาการ โลกของงานสู่โลกของการศึกษา เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งการสัมมนาออกเป็น 2 ช่วงคือ การอภิปรายเรื่อง การพัฒนาอาชีวะและเทคนิคศึกษา เพื่อเชื่อมโยงโลกของงานและโลกการศึกษาตามแนวทางประชารัฐ โดย นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ อาจารย์วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร และดร.อร่ามศรี อาภาดุล

ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ ได้บรรยายในหัวข้อ โลก งาน & การศึกษา ตามแนวประชารัฐ แนวโน้มของประเทศไทยใน 15 ปี ข้างหน้า โครงสร้างเศรษฐกิจจะเปลี่ยนจากประเทศผู้รับจ้างผลิต เป็นระบบเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าด้วยกำลังคนที่มีผลิตภาพสูงขึ้น การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่กำลังพัฒนา รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่มีรายได้สูง มั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ในด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการศึกษา คือ

 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
 2. ครู
 3. การทดสอบ  การประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
 4. ผลิตและพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 5. ICT เพื่อการศึกษา
 6. การบริหารจัดการ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เหล่านี้นั้นต้องอาศัยภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ผนึกความช่วยเหลือ สานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษานำร่องโรงเรียนแบบประชารัฐ 7,424 แห่ง ทุกตำบล ทั่วประเทศ ซึ่งในการจัดทำโครงสร้างการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 10 กรอบนั้นได้แก่

1. พัฒนาระบบข้อมูลการศึกษาของโรงเรียน (Transparency & Monitoring & Evaluation)

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล (Digital Infrastructure & High Standard Education

Accessibility)

3. พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การรวบรวมสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

(Curriculum ,Teaching Technique & Manual )

4. จัดการเรียนการสอนที่ฝึกให้นักศึกษาค้นคว้าด้วนตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์และส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ(Heath, Heart & Ethics

5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาและพัฒนาครูผู้สอน

ให้เป็นผู้แนะนำและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง(High Quality Principles & Teachers Leadership)

6. การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปกครองและชุมชน(Market Mechanism Engagement parent &

Community / Funds )

7. เชิญชวนสถาบันการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าร่วมพัฒนาการศึกษา(Local & Intemational Teachers & University Partnership & Incentive)

8. ยกระดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน (English Language Capacity)

9. พัฒนาและส่งเสริมผู้นำรุ่นใหม่เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียน (Young Leadership Development)

10. เตรียมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมพัฒนาศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีแห่งอนาคต (Technology Megatrends Hub & R&D)

นโยบายด้านอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

 1. การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
 2. การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
 3. การแก้ปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา
 4. การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
 5. การจัดอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เส้นทางการศึกษาใหม่ให้ทางเลือกแก่เด็กเยาวชน

1. รู้จักตนเอง

1.1   บุคลิกภาพ

1.2   ความชอบหรือความสนใจ

1.3   ความถนัด

1.4   สติปัญญาและความสามารถ

1.5   เป้าหมายในชีวิต

1.6   สภาพเศรษฐกิจและครอบครัว

1.7   ค่านิยม

1.8   รูปร่างและลักษณะของร่างกาย

2. รู้จักโลก

2.1   ลักษณะงาน

2.2   คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

2.3   โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

2.4   ตลาดแรงงาน

3. รู้จักโลกของการศึกษาต่อ

3.1   คณะที่เปิดสอน

3.2   รายละเอียดของหลักสูตร

3.3   โอกาสในการประกอบอาชีพ

3.4   ขั้นตอนการสอบคัดเลือก

การอภิปรายเรื่อง แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางอาชีวะและเทคนิคศึกษา

การอภิปรายเรื่อง แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางอาชีวะและเทคนิคศึกษา โดย ผศ.จักรี  รัศมีฉาย นายภัทรพล  ปลงไสว  นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล และนายกิตติ  จุ้ยกำจร  เป็นการนำเสนอแนวคิดในการทำวิจัย จากประสบการณ์สอนในห้องเรียนที่ผู้อภิปรายได้สร้างแนวคิดในการทำวิจัยในแต่ละสาขา ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละสาขา

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้รับความรู้ในเรื่องการพัฒนาอาชีวะและเทคนิคศึกษา เพื่อเชื่อมโยงโลกของงานและโลกการศึกษาตามแนวทางประชารัฐ และสามารถนำมาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวิจัยให้สามารถนำไปประยุกต์ในการเรียนการสอนได้