บทคัดย่อสำหรับผู้บริหารจากหนังสือ “The Power of Minds at Work”

นิยาม “คนพันธุ์ใหม่” NEXT GENERATION LEADERS
March 12, 2012
ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ กับการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
March 12, 2012

บทคัดย่อสำหรับผู้บริหารจากหนังสือ “The Power of Minds at Work”

บทนำ

องค์กรแต่ละองค์กรจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีปัจจัยที่สำคัญหลายประการ คือการผสมผสานความหลากหลายของความรู้ความสามารถของบุคลากรที่มี สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี การนำ ความผิดพลาดในอดีตเป็นบทเรียน ในปัจจุบันความฉลาดขององค์กร (Organizational Intelligence) เป็นสิ่งสำคัญในการทำ งาน ความฉลาดขององค์กรประกอบด้วยปัจจัยที่สำคัญ เช่น องค์กรต้องมีวิสัยทัศน์ที่มีกลยุทธบุคลากรมีการทำ งานและร่วมมือเป็นอย่างดี องค์กรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน ฯลฯ ความสำเร็จขององค์กรเป็นจุดหมายที่ทุกคนต้องการ ผู้บริหารองค์กรต้องเป็นผู้ที่มุ่งมั่น กำหนดทิศทางการทำ งานขององค์กรอย่างชัดเจน ประกอบกับความร่วมมือในการทำ งานของบุคลากรในองค์กร และการประเมินผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

กฎของ Albrecht

ความเจริญรุ่งเรืองขององค์กรหนึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างการศึกษา ความฉลาดขององค์กร และความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง องค์กรต่างๆที่มีบุคลากรจำนวนมากที่มีความสามารถมากมาย แต่บุคลากรเหล่านี้ทำ งานในองค์กรที่เชื่องช้าไประยะเวลาหนึ่งแล้ว มีแนวโน้มทำ ให้การทำ งานไม่มีประสิทธิภาพ หรืออาจนำ ไปสู่ความผิดพลาดในการทำ งาน ครั้งยิ่งใหญ่ (Collective Stupidity)

ความฉลาดขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ บางครั้งไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ เช่น องค์กรหนึ่งมีบุคลากร 100 คน มี IQ เฉลี่ย 100 คะแนน ดังนั้นองค์กรนั้นควรมี IQ ทั้งหมดประมาณ 10,000คะแนน ผู้บริหารองค์กรต้องมีวิธีการในการรีดเอาความฉลาด (IQ) และความสามารถของบุคลากรมาใช้ทำ งานอย่างเต็มที่และเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน

องค์กรแต่ละองค์กรมีชีวิตและจิตใจ คือมีความคิด วัฒนธรรม อารมณ์ จิตใจ และการกระทำ ผู้บริหารองค์กรต้องมองถึงปัจจัยเหล่านี้ เพื่อบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และวางวิสัยทัศน์ขององค์กรให้ก้าวหน้าและก้าวไกล

ความฉลาดขององค์กร (Organizational Intelligence: OI) เป็นความสามารถขององค์กรในการใช้ความสามารถและความฉลาดของบุคลากรในองค์กรในการทำ งานให้บรรลุภารกิจที่ต้องการความฉลาดขององค์กรในเบื้องต้นต้องมีดังนี้ ความรู้ที่กว้างขวาง การตระหนักถึงสภาพความเป็นจริง แนวทางดำ เนินการ ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง และการพัฒนาขององค์กร

ความผิดพลาดที่เป็นบทเรียน

องค์กรแต่ละองค์กรมีลักษณะเอกลักษณ์ของตัวเอง หรือที่เรียกในปัจจุบัน ว่า Corporate D.N.A. เป็นลักษณะหรือรหัสภายในองค์กร เช่น การแสดงออก ประเพณี รหัส กฎระเบียบ แบบแผน และนิสัยขององค์กรนั้น เช่น องค์กรที่มีลักษณะเชื่องช้า เช้าชามเย็นชาม หรือ องค์กรที่มีลักษณะคล่องแคล่ว ตอบสนองต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเสมอ สิ่งเหล่านี้เป็นรหัสของความฉลาดและความโง่เขลา ที่เป็นปัจจัยนำ ไปสู่ความสำเร็จและความล้มเหลวด้วยเช่นกัน

การวิเคราะห์วิจัยการทำงานขององค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เป็นระบบที่เตือนภัยให้กับองค์กรได้ทราบถึงปัญหา ซึ่งองค์กรที่มีปัญหามักมีลักษณะดังนี้ เช่น การขาดเป้าหมายการทำ งานขององค์การที่ชัดเจน ผู้บริหารไม่เป็นผู้นำ ที่ดี มีบุคลากรเสื่อมสภาพ (Dead Wood) มีการแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม ไม่มีแรงจูงใจในการทำ งาน เป็นต้น

การคิดและตัดสินใจเป็นกลุ่มนั้นบางครั้งไม่ดีเท่ากับการตัดสินใจด้วยคนๆเดียว เพราะการตัดสินใจด้วยคนหมู่มากนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละบุคคลมากมายเช่น ความคิดเห็น ความอคติบุคลิกภาพ อารมณ์ ความเห็นแก่ตัว แรงจูงใจ และผล ประโยชน์การได้มติของคนหมู่มากโดยเฉพาะคนเก่งนั้นเป็นไปได้ยาก การตัดสินใจโดยผู้นำ เพียงคนเดียวนั้นทำ ได้ง่ายกว่า คนเก่งบางครั้งถ้าถูกใช้ทำ งานไม่เหมาะสม กลายเป็นคนธรรมดาได้เลย ผู้บริหารจึงต้องรู้จักบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับงาน

ดูเพิ่มเติมที่นี่

Download : บทคัดย่อสำหรับผู้บริหารจากหนังสือ “The Power of Minds at Work”