สร้างสรรค์ ชีวิตให้เป็นเลิศด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษ

อบรมwordpress
February 6, 2012
“เสียงโวย” คือ เสียงสวรรค์”
February 6, 2012

สร้างสรรค์ ชีวิตให้เป็นเลิศด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษ

เก็บมาฝาก……
ตอนนี้นั้งอยู่ห้อง Notebook Zone หยิบหนังสือมาอ่าน
Dictionary  ยุทธวิธีสู่ความสำเร็จ โดย ดร.โชคชัย ชยธวัช
”สร้างสรรค์ ชีวิตให้เป็นเลิศด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษ”

ขอเสนอคำว่า ……
Accoust : เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ
เมื่อรู้ตนเองว่ามีจุดอ่อนอะไร อย่าอายที่จะถามหรือแสวงหาแก้ไขให้เป็นจุดแข็ง เพราะผู้ที่ประสบความเสร็จไม่ใช่ว่าจะไม่มีจุดอ่อน แต่จุดอ่อนที่น้อยที่สุดขอให้กล้า…อย่าอาย กล้าที่จะเผชิญอย่ากล้าหาญ

Benefaction : การทำความดี
โลกที่สวยสดงดงาม ต้องเป็นโลกแห่งการทำความดี คิดดี จิตใจของผู้ที่คิดดี ก็จะมีสิ่งที่ดีๆ เข้ามาในชีวิต ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชอบและชื่นชม

Civility : ความเอื้อเฟื้อ
หากเรามีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่น เพื่อให้สังคมรอบข้างน่าอยู่และยอมรับในความสำเร็จของเรา ต้องมีความเอื้อเฟื้อรู้จักแบ่งปันและเผื่อแผ่ไปสู่คนรอบข้าง

ดูเพิ่มเติมที่นี่