ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีบริการฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยที่มีประโยชน์กับนึกศึกษาที่ต้องการทำวิทยานาพนธ์ หรืออาจารย์ และบุคลากรที่ทำงานวิจัยและต้องการแหล่งข้อมูลอ้างอิง สามารสืบค้นได้      แหล่งข้อมูลที่มีนั้น จะมีทั้งวิทยานิพนธ์ที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเว็บข่าวที่มหาวิทยาลัยรับมาเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน

Presentation_ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง