ปรับกระบวนคิด สร้างผลสัมฤทธิ์ในงาน

เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
August 16, 2011
เทคนิคการสอนงานและทำให้ Feedback กลับมามีประสิทธิผล
August 17, 2011

ปรับกระบวนคิด สร้างผลสัมฤทธิ์ในงาน

เรื่อง               ปรับกระบวนคิด สร้างผลสัมฤทธิ์ในงาน

วันที่อบรม       วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.)

วิทยากร          อ.เสน่ห์  ศรีสุวรรณ  ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม ประจำภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก บริษัท เอ็กซอนโมบิล

สรุปเนื้อหาการบรรยาย  

สร้างโลกใหม่ของธุรกิจ ประกอบด้วย 3 C คือ  C1 =  Customers (ลูกค้า) C2  = Competition  (การแข่งขัน)  C3  = Change (การเปลี่ยนแปลง)

สิ่งแวดล้อมในโลกยุคใหม่ ประกอบด้วย การค้าเสรี (Free Trade)  กระแสโลกาภิวัฒน์ (Glogalization) การสร้างเครือข่ายและพันธมิตร (Network & Partnership) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology-IT) นวัตกรรมและการเรียนรู้ (Innovation & Learning) แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Cross Cultural)  ระบบมาตรฐานและกฏกติกา (Standard & Regulations) แข่งขันในการเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency Improvement)  โปร่งใสและธรรมาภิบาล (Corporate Governance) เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Rapid Changing)  

การทำงานอย่างมืออาชีพ (Professinoals)  

จะต้องมีความรู้ (Knowledgeable) มีความสามารถ (Competency) ใช้ข้อมูล ข้อเท็จริง (Information & Facts) มีการวางแผน (Planing) มีวิธีการทำงาน (Procedure) มีการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานที่ดี  (Best Practive Sharing) มีการบริหารเวลา (Time Management)  มีการพัฒนาตนเอง (Personal Development)  มีการริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative & Creative)

 

การพัฒนาความสามารถเพื่อการแข่งขัน

จะต้องมีการการเสาะหาข้อมูล (Information)  เพื่อให้เกิดความรู้ (Knowledge)  และทำให้เกิดปัญหา (Wisdom)

วิถีคนกล้า 5 ประการ ดังนี้

 1. กล้าคิดนอกกรอบ (Think out of the Box)
 2. กล้าเสี่ยงอย่างรอบคอบ (Carefully Risk Taking)
 3. กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ (New Learning)
 4. กล้ารับมือกับปัญหา (Problem Solving)
 5. กล้าตัดสินใจ (Decision Making)

ความฉลาดที่พึงประสงค์

คนฉลาดจะต้องมีความฉลาดทางด้านปัญญา (Intelligent Quotient-IQ)  ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient- EQ)  ความฉลาดอดทนในการจัดการปัญหา (Adversity Quotient-AQ)  ความฉลาดทางสร้างสรรค์ (Creativity Quotient-CQ)  ความฉลาดทางศีลธรรม (Moral Quotient- MQ)  ความฉลาดทางสังคม (Social Quotient – SQ)

กระบวนการจูงใจ (Motivation Process)

กระบวนการสร้างแรงจูงใจ ประกอบ ความต้องการ(Needs) บันดาลใจ (Drive) ปฏิบัติ  (Action) พึงพอใจ (Satisfaction)

การสร้างแรงจูงใจให้ตนเองก็เพื่อ  มองหาสิ่งดีและคุณค่าในสิ่งที่ต้องทำ เข้าใจเหตุและผลในงานที่ต้องทำ (Cause & Effect)  กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนการทำงาน งานง่าย ทำงานยากก่อน : งานยาก ทำงานง่ายก่อน  วางแผนและดำเนินการตามแผนอย่างมีวินัย สร้างความรู้สึกแห่งความสำเร็จ (Sense of Success) สะท้อนผลการทำงาน (Feedback) ด้วยตนเองหรือหัวหน้างาน ให้รางวัลตนเอง

การคิดให้เป็นบวก (Positive Thinking)

การที่คนเราคิดบวก จะต้องเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดี (Optimistic) ใช้กฎส่วนเฉลี่ย มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดใจพร้อมรับฟัง (Openness)  ยอมรับความเปลี่ยนแปลง  คิดแบบคนที่ประสบความสำเร็จ คิดถึงภาพกว้าง (Get the Big Picture)  หาสิ่งชดเชย (Trade-Off)  พอใจในงานและความสำเร็จ  จูงใจผู้อื่นและคนรอบข้าง

การทำงานไม่ให้เครียดและมีความสุข

การทำงานไม่ให้เครียด เราจะต้องรักและสนุกกับการทำงาน มองโลกในแง่ดี มีทัศนคติที่เป็นบวก ศึกษาและเข้าใจในงานอย่างถ่องแท้  บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ  เรียนรู้และพร้อมรับมือกับงานที่ท้าทายมีแรงจูงใจมุ่งมั่นที่ทำงานเพื่อความสำเร็จ  ทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นทีม พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจที่เข้มแข็ง

เทคนิคการขจัดความเครียดที่ได้ผล จะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อยู่ใกล้คนอารมณ์ดี บริหารเวลา งาน – ครอบครัว – สังคม พักผ่อนให้เพียงพอ ให้รางวัลกับชีวิต ทำงานอดิเรกที่ชอบ ห่างไกลจากอบายมุข  ทั้งปวง ออกกำลังกาย ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ

บรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน จะต้องมีการยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง สนใจและเอาใจใส่กันอย่างจริงใจ ให้เกียรติให้ความสำคัญกับทุกคน จำและเรียกชื่อกันอย่างถูกต้อง ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะแทนการตำหนิติเตียน ยกย่องชมเชยกันในโอกาสอันสมควร ใช้เหตุใช้ผลในการตัดสินแทนการใช้อารมณ์ รับฟังและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปิดเผยโปร่งใสไม่ทำอะไรแบบลึกลับ

สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการพูดและการฟัง  ก็คือ น้ำเสียง  สีหน้า  สายตา  ท่าทาง  อาการ  อารมณ์  • ถ้อยคำ ภาษา การฟัง

ค่านิยมสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จ

 • มีจิตสำนึกรับผิดชอบ ( ACCOUNTABILITY )
 • มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และภูมิใจในองค์กร
 • มีความมุ่งมั่นแสวงหาความสำเร็จและความก้าวหน้า
 • มีความรู้สึกอุทิศตนและเสียสละ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • มีบรรยากาศความเป็นมิตรเอื้อเฟื้อ และเปิดเผย
 • มีการแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งในงาน
 • มีความโปร่งใส และมีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน
 • มีระเบียบวินัย เคารพในกฏกติกา
 • มีการตอบสนองที่รวดเร็ว

ประโยชน์ที่ได้จากการอบรม

 1. ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและปรับปรุงตนเองเข้ากับเพื่อนร่วมงาน
 2. ทำให้รู้จักวางตัวและปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้
 3. นำมาใช้ในการทำงานเพื่อให้ทำงานอย่างมีความสุข