การจัดการความรู้

March 18, 2011

วิวัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง วิวัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ วันที่อบรม วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.) วิทยากร คุณเบญจวรรณ สร่างนิทร  สรุปเนื้อหาการบรรยาย    กล่าวถึงวิวัฒนาการของระบบราชการไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ ระบบราชการสมัยกรุงสุโขทัย รูปแบบการปกครองในระยะแรกโครงสร้างทางสังคมการเมืองและการบริหารของอาณาจักรสุโขทัยยังไม่ซับซ้อนมากนัก การปกครองจึงเป็นไปในรูปแบบ “พ่อปกครองลูก” (Patriarchism) กษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อของครอบครัวใหญ่ให้การดูแลราษฎรได้อย่างทั่วถึง […]
January 11, 2010

แนะนำฐานข้อมูล ScienceDirect

          ฐานข้อมูล ScienceDirect  คือ ระบบสืบค้นบทความวารสาร สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จำนวนกว่า 1,800 ชื่อ ของสำนักพิมพ์ Elsevier Science, Academic Press และสำนักพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งวารสาร Reviews (Trends & Current Opinion) จำนวนกว่า 6.2 ล้านระเบียน […]
January 6, 2010

การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552  (เวลา 13.30 – 16.-30 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร       อ. ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์ ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องแก้วไทย จำกัด […]
January 5, 2010

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร       อ. นิพัทธ์ กานต์อัมพร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก จำนวนผู้เข้ารับการอบรม                 […]
January 5, 2010

การสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จในการทำงาน

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  การสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จในการทำงาน วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2552  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร       อ. ยงยุทธ  พีรพงศ์พิพัฒน์ สถาบัน ดีโฟ คอนซัลแท้นท์ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  […]
January 4, 2010

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง   การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)    สถานที่         ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร         อาจารย์จุลชัย จุลเจือ กรรมการบริหาร  High Performance Institute […]