การจัดการความรู้

August 10, 2011

การวางแผนและการบริหารจัดการความรู้ (KM Plan)

เรื่อง             การวางแผนและการบริหารจัดการความรู้ (KM Plan) วันที่อบรม      วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร         ศาสตราจารย์ ดร. จีระ  หงส์ละดารมภ์  เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ    สรุปเนื้อหาการบรรยาย                  การจัดการความรู้ (Knowledge Management หรือ KM) […]
August 8, 2011

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

เรื่อง                 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) วันที่อบรม         วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554  (เวลา 09.00 – 16.30 น.) วิทยากร            อาจารย์สังวร   รัตนรักษ์   สรุปเนื้อหาการบรรยาย   วัตถุประสงค์ของเกณฑ์ PMQA เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการของหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเป็นกรอบในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
April 28, 2011

กรมส่งเสริมการเกษตร เพิ่มหลักสูตรประกันภัย อบรมเกษตรกรทั่วประเทศ

นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำ MOU ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยและสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรรม์ประกันภัยในฐานะผู้บริโภค ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัว โดยใช้ระบบการประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง ที่ผ่านมารัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนมากในการชดเชยความเสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยเฉพาะความเสียหายจากภัยธรรมชาติ การประกันภัยธรรมชาติทางการเกษตรจึงเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะแบ่งเบาภาระงบประมาณของรัฐบาล และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตรกร ดังนั้นเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรจึงต้องมีความรู้และทราบถึงสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกร ด้านวิธีการถ่ายทอดให้ความรู้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรนั้นจะใช้ระบบที่มีอยู่ คือกรมส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่ในการจัดฝึกอบรมเกษตรกรทั่วประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะมีการฝึกอบรมตามปกติแล้ว จะนำเรื่องการประกันภัยเข้ามาเสริมด้วย ส่วนวิทยากรจะเป็นหน้าที่ของทาง คปภ.เข้ามาให้ความรู้กับเกษตรกร นายอรรถ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาเมื่อปี 2552-53 […]
March 21, 2011

คุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรภาคราชการ

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรภาคราชการ วันที่อบรม วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.) วิทยากร พระศรีญาณโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก สรุปเนื้อหาการบรรยาย            การปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ควรจะต้องคุณธรรมและจริยธรรม การทําดี กว่าจะได้ผลตอบแทนต้องใช้เวลา การทําดีในโลกปัจจุบัน ผลที่ต้องการมักเป็นไปคนละด้าน […]
March 21, 2011

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาคราชการ

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาคราชการ วันที่อบรม วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 (เวลา 09.00–12.00 น.) วิทยากร คุณนพรัตน์ พรหมนารท  ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและพัฒนาการตรวจสอบ 1 สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง สรุปเนื้อหาการบรรยาย การบริหารราชการจะบรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ประต้องประกอบด้วย แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี […]
March 18, 2011

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่อบรม วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.) วิทยากร นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์  เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สรุปเนื้อหาการบรรยาย           การมีกฎหมายก็เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐอย่างกว้างขวาง เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ส่งเสริมให้รัฐบาล เป็นไปโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 […]