การจัดการความรู้

February 6, 2012

Setup VPN-RMUTT on iPhone

VPN คือ  ? VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายนอกอาคาร (WAN – Wide Area Network) เป็นระบบเครือข่ายภายในองค์กร ซึ่งเชื่อมเครือข่ายในแต่ละสาขาเข้าด้วยกัน โดยอาศัย Internet เป็นตัวกลาง มีการทำ Tunneling หรือการสร้างอุโมงค์เสมือนไว้รับส่งข้อมูล มีระบบเข้ารหัสป้องกันการลักลอบใช้ข้อมูล เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งต้องการความคล่องตัวในการติดต่อรับส่งข้อมูลระหว่างสาขา  ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 6, 2012

Setup Outlook-RMUTT on iPhone

Outlook คือ ? Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดการอีเมล์ในรูปแบบ Pop Mail ที่มีรูปแบบการทำงานเร็วกว่า Web Mail พร้อมทั้งความสามารถในการบันทึกรายชื่อผู้ที่เราติดต่อ เพื่อความสะดวกในการส่งเมล์ถึงกัน และ อีกทั้งยังสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้ในการที่จะบริหารจัดการเวลา นัดหมายต่างๆ จดบันทึกงานที่ต้องทำ เอาไว้ และบริหารงานในแต่ละวันอย่างเป็นระบบ ดูเพิ่มเติมที่นี่
September 30, 2011

แผนธุรกิจ”ขนมหม้อแกงโบราณ”

มทร. ธัญบุรี สุดเจ๋ง…พัฒนาสูตรขนมหม้อแกงโบราณจนคว้ารางวัลระดับประเทศ เล็งต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ในนามกลุ่ม “Rmutt 33”  ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน 4 คน คือ นางสาวธนันยา เตโชชะ  นายนรินทร์ ม่วงน้อย   นางสาวจิตรา  วงษ์จำปา  และนางสาวปิยาภรณ์ สังข์เงิน  จัดทำแผนธุรกิจส่งเข้าประกวดในโครงการ One-2-Call Brandage Award โดยเป็นแผนพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านขนมไทย ศูนย์ OTOP […]
September 26, 2011

ขนส่ง’สับสนกธ.พรบ.ฯรูปโฉมใหม่ ปชช.แห่ร้อง‘คปภ.’ไม่รับต่อทะเบียน

ขนส่ง’สับสนกธ.  พรบ.  ฯ รูปโฉมใหม่ ปชช.แห่ร้อง‘คปภ.’ไม่รับต่อทะเบียน หลัง “คปภ.” ร่วม “สมาคมประกันวินาศภัย” เปิดตัวใช้กรมธรรม์รูปโฉมใหม่ติดแถบโฮโลแกรมสามมิติไม่ทันไร ก็พ่นพิษแล้ว “ประชาชน” แห่ร้องคปภ.แทบสายไหม้ เหตุ “ขนส่งจังหวัด” สับสนจนไม่รับต่อทะเบียนรถให้ เข้าใจผิดคิดว่ากรมธรรม์แบบ PVR Slip ถูกยกเลิกใช้แล้ว ทำ “ชาวบ้าน” เดือดร้อนวุ่นไปหมด แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบการธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า […]
August 10, 2011

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)

เรื่อง            เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) วันที่อบรม    วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร       ผศ. ดร. การดี   เลียวไพโรจน์  ผู้อำนวยการ ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   สรุปเนื้อหาการบรรยาย   เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) […]
August 10, 2011

การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

เรื่อง             การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ วันที่อบรม     วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)  วิทยากร        คุณจริยา บุณยะประภัศร  ที่ปรึกษา บริษัท ซีอาร์เอ็มแอนด์คลาวด์ สรุปเนื้อหาการบรรยาย   แนวคิดการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หมายถึง แนวคิดที่มุ่งเน้นวิธีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิผล โดยมีการวางแผนและ การกำหนดเป้าหมาย เพื่อให้สามารถดำเนินการและติดตาม ประเมินผลเป้าหมายที่กำหนดทั้งในระดับส่วนงานและบุคคล ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับภารกิจ […]