การจัดการความรู้

August 6, 2014

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (MyCat)

นางสาววราภรณ์  จันทคัต ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  นี้  เกิดขึ้นสืบเนื่องจากประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัย  (วช.)  เรื่อง  จรรยาบรรณนักวิจัย    พ.ศ.  2541  ส่งผลให้แวดวงวิชาการและการศึกษาของไทยตระหนักถึงความสำคัญของจรรณยาบรรณที่นักวิจัยพึงมีและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้ประพฤติตนถูกต้องตามหลักวิชาชีพวิจัย  รวมถึงการเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักวิจัยระดับสากล  ซึ่งปัญหาใหญ่ที่พบทั้งในระดับนักวิจัย  ครู  อาจารย์  นักเรียน  และนักศึกษา  คือ  การคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา  หรือที่เรียกว่า  การโจรกรรมทางวรรณกรรม  […]
August 6, 2014

การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (MyCat)

นางสาวธัญลักษณ์ แซ่โง้ว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว และจากการสำรวจจากนักศึกษาที่ผ่านมาพบว่า กว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นในต่างประเทศ ที่มีการคัดลอกผลงาน และ ในประเทศไทยเอง ก็พบว่า กว่าแปดสิบเปอร์เซ็นที่มีการคัดลอกกัน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในวงการศึกษาอย่างมาก ดังนั้นการเข้าร่วมอบรมในครั้ง ทางหน่วยงานทึ่จัดขึ้นได้เสนอและแนะนำตัวระบบ CopyCat ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเนคเทค ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบการคัดลอกและลอกเลียนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ เช่น วิทยานิพนธ์ ข้อเสนอโครงการ ผลงานวิชาการ เว็บเพจ […]
January 30, 2014

เทคนิคการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์” เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 โดยมีวิทยากรคือ 1. คุณอิทธิพล ศรีอิทยาจิต  Managing Director บริษัท Zenithsoft Co., Ltd. 2. คุณพัทธกานต์ ชนะกุล Managing Director บริษัท IntersoftBiz Co., […]
July 30, 2013

การพัฒนาความรู้ทางบริหารธุรกิจด้านการเขียนแผนการตลาด

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการอบรมในหัวข้อ “การพัฒนาความรู้ทางบริหารธุรกิจด้านการเขียนแผนการตลาด” แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่สนใจ   เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2556 โดยทีมวิทยากร คณาจารย์จากสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้คือ 1. ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาด 2. ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางการตลาดให้เข้ากับสถานการณ์จริง 3. ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพทางด้านการปฏิบัติจริง สำหรับท่านที่สนใจสามารถเนื้อหาในการอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ตัวอย่างแผนธุรกิจ มาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน  
April 30, 2013

การจัดทำและบริหารงบประมาณสำหรับภาครัฐ

นางศุภลักษณ์ สินมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เนื้อหาโดยสรุป นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย โดยการบรรยาย เรื่อง “การจัดทำและบริหารงบประมาณสำหรับภาครัฐ ” งบประมาณรายจ่าย คือ จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนีผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ งบประมาณรายจ่ายข้ามปี คือ งบประมาณรายจ่ายที่ใช้ได้เกินปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ปีงบประมาณ คือ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป หนี้ คือ […]
April 30, 2013

“การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรภาครัฐ ”

นางศุภลักษณ์ สินมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เนื้อหาโดยสรุป ดร.สุรชัย ศรีสุทธิยากร  โดยการบรรยาย เรื่อง “การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรภาครัฐ” การทำงานในระบบราชการที่เปลี่ยนแปลงไป มียุทธศาสตร์ของประทศ กระทรวง และหน่วยงาน มีการทำคำรับรองการปฏิบัติงาน มีการประเมินการทำงานด้วยตนเอง การนำแนวคิดการบริหารที่ประสบความสำเร็จในภาคเอกชน เน้นการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การนำคิดด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการมาปรับใช้ในราชการ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ การวางแผน การนำแผนไปปฏิบัติ การประเมินผล