การจัดการความรู้

May 12, 2016

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป               การประชุมสัมมนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 – 29 เมษายน 2559 โดยจัดขึ้นที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา) เรื่อง โปรแกรมห้องสมุด Cataloging Dspace คลังปัญญา : […]
April 8, 2016

โครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2558 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป               การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง (Digital Library : Best Practice and Pit Fall) ประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง แนวโน้มของห้องสมุดในยุค Digital Library, เรื่อง แนวทางการ Digitized […]
April 8, 2016

การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 8 ฐานข้อมูล

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 8 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 1. ฐานข้อมูล ProQuest ABI/INFORM Complete 2. ฐานข้อมูล ACM Digital Library 3. ฐานข้อมูล American Chemical Society : […]
April 4, 2016

ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง

นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การใช้ห้องสมุดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้าใช้มากขึ้นจากเดิม โดยสังเกตจากพฤติกรรมนักศึกษาที่เข้ามาใช้ปัจจุบันไม่ได้มีแค่การอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่มีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เข้ามาใช้ในห้องสมุด และมีการนำแท็บเล็ต หรือมือถือ เข้ามาใช้ในการค้นหาข้อมูลแทนการค้นจากหนังสือเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ห้องสมุดจึงควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานปัจจุบัน
October 15, 2015

ทรัพย์สินทางปัญญากับการบริการสารสนเทศ และการก้าวสู่ยุคการบริการแบบเปิด

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป โครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ยุคใหม่ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญากับการบริการสารสนเทศ และการก้าวสู่ยุคการบริการแบบเปิด สรุปรายละเอียดเนื้อหาอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ยุคใหม่ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญากับการบริการสารสนเทศ และการก้าวสู่ยุคการบริการแบบเปิดในครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงบรรยายและเชิงปฏิบัติการ โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ได้กล่าวว่า การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันทำให้ผู้เป็นเจ้าของผลงาน สามารถค้นหาและพบเจอผลงานของตนเองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นกัน รวมถึงการแชร์ข้อมูลในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่นั้นมักเป็นการแชร์ข้อมูลแบบเกินสมควร หากมีการแชร์ข้อมูล การใช้ข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นการไม่ให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นนั้นสามารถทำได้อย่างไรบ้าง จากพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในยุคดิจิทัลนี้ได้กำหนดไว้แล้ว […]
October 15, 2015

การพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ยุคใหม่

นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป ในการอบรมมี 2 การพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ยุคใหม่ มีการจัดอบรม 2 หัวข้อ ดังนี้ 1. การแนะนำการใช้งาน Infographic 2. ทรัพย์สินทางปัญญากับการบริการสารสนเทศ และการก้าวสู่ยุคการบริการแบบเปิด