การจัดการความรู้

September 9, 2009

เทคนิคการเจรจาต่อรอง

เรื่อง  เทคนิคการเจรจาต่อรอง วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2552  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม                 88  คน    สรุปเนื้อหาการบรรยาย   […]
September 9, 2009

การบริหารองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

เรื่อง การบริหารองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.) สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม          125        คน สรุปเนื้อหาการบรรยาย     การนำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นตัวอย่าง […]
September 9, 2009

การบริหารข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหาร

บรรยายถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิด สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ได้ทางอินเตอร์เน็ต โดยการค้นหาและติดตามข้อมูลข่าวสารจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยค้นหาจาก Search Engine คือ เว็บไซต์ ที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล
August 24, 2009

ทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21

ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมนา ADOBE® EDUCATION LEADERSHIP FORUM 2009 และได้ฟังบรรยาย จาก speaker ระดับโลกมาบรรยาย เช่น Keynote I: Adobe Thought Leadership in Education Peter Isaacson, Vice President, Worldwide Education, Adobe Systems […]
August 24, 2009

เทคนิคการนำเสนองาน (Presentation Technique)

การนำเสนองาน หรือการ Presentงาน ที่นิยมเรียกกัน พบว่าเป็นปัญหาของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯเสมอ การนำเสนอผลงานเป็นสิ่งที่สำคัญในการผลักดันให้โครงการ ได้รับการยอมรับ และเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ จากการพูดคุยในหลายโอกาส พบว่า นักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี มีความสามารถและความมุ่งมั่นในการทำงานสูงมาก แต่ขาดทักษะในการนำเสนอที่ดี และการใช้สื่อนำเสนอยังไม่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งทำให้เสียโอกาสด้านต่างๆ