การจัดการความรู้

September 11, 2009

KM จากการปฎิบัติสู่การวางแผน (Episode 1)

การจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความเป็นมา                  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้รับการจัดตั้งขึ้นให้เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 โดยการรวมสองหน่วยงานเข้าด้วยกันคือ สถาบันวิทยบริการ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นที่ดำเนินการประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง คือ อาคาร 1(อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ) มีพื้นที่ขนาด 807 ตารางเมตร […]
September 9, 2009

บทบาทของ HR รุ่นใหม่

เรื่อง บทบาทของ HR รุ่นใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม                 67  คน  […]
September 9, 2009

การบริหารจัดการองค์การที่ดีภายใต้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่อง การบริหารจัดการองค์การที่ดีภายใต้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง  วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม                 89  คน    สรุปเนื้อหาการบรรยาย   […]
September 9, 2009

การบริหารโครงการ

 เรื่อง การบริหารโครงการ   วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม                 60  คน    […]
September 9, 2009

การบริหารผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง

เรื่อง การบริหารผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง  วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   จำนวนผู้เข้ารับการอบรม   37  คน     สรุปเนื้อหาการบรรยาย   […]
September 9, 2009

การออกแบบและควบคุมกระบวนการ

เรื่อง การออกแบบและควบคุมกระบวนการ   วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม                 24  คน    […]