การจัดการความรู้

November 10, 2009

การคิดเชิงวิจารญาณ

ในฐานะที่เป็นนักเรียนนักศึกษา ทักษะทางด้านการเป็นคิดจึงเป็นทักษะที่สำคัญ โดยเฉพาะทักษะการคิดเชิงวิจารญาณ ซึ่งในบางครั้งคุณอาจได้รับหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลซึ่งต้องนำเสนอเชิงเปรียบเทียบและปรึกษากับผู้อื่นในที่ประชุม การคิดเชิงวิจารญาณเกี่ยวข้องกับการโต้แย้ง ซึ่งการโต้แย้งเป็นการกระทำที่พยายามทำผลงานของตนเองให้ดีกว่าของคนอื่นด้วยการเปรียบเทียบ โดยการคิดเชิงวิจารญาณนั้นจะช่วยให้เราวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของคนอื่นมาปรับปรุงกับผลงานหรือชิ้นงานของเราได้ ซึ่งม่ว่าจะเป็นผลงานทางด้านการเขียนเรียงความ การทำรายงาน หรือการอภิปลายกลุ่มก็ตาม สิ่งที่ต้องพึงควรกระทำในการพัฒนาทักษะความคิดเชิงวิจารญาณคือการศึกษาหาความรู้ อ่านหนังสืออยู่เสมอเพื่อที่จะสามารถหยิบยก หรือเสนอหัวข้อเพื่อเข้าร่วมกลุ่มอภิปรายกับผู้อื่นได้ การระบุบ่งชี้ข้อโต้แย้งต่างๆ ความหมายในโลกปัจจุบันนี้ การคิดเชิงวิจารญาณนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การคิดในข้อโต้แย้งเท่านั้น แต่หมายถึงการที่โต้แย้งและสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้คล้อยตามได้ ตัวอย่างข้อความ การซื้อบ้านนั้นมีองค์ประกอบหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาที่จำเป็นต้องมีอย่างมากเพื่อใช้ในการเลือกหรือมองหาบ้านที่มีพื้นที่เหมาะสมตามความต้องการ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย ที่เราจะต้องเสียไปมากพอสมควรในการเดินทางหาซื้อบ้าน ที่มากไปกว่านั้นจ้เป็นต้องมีความอดทนมนและทักษะการตัดสินใจอย่างมาก แต่คนส่วนใหญ่มักมีเวลาน้อย ไม่มีเงินมากมายและมีความอดทนหรือการตัดสินใจน้อย ดังนั้น […]
November 10, 2009

เขียนเรียงความอย่างไร ให้ดูดี!

เมื่อคุณได้รับหัวข้อในการเขียนเรียงความ สิ่งที่ควรทำคือ การรวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการเขียน รวมไปถึงหนังสือที่จะใช้เป็นส่วนอ้างอิง และจะเป้นการดียิ่งหากคุณใช้เวลาเพียง วันหรือสองวันในการทำความเข้าใจกับหัวข้อเรียงความ และร่างเนื้อหาคราวๆสำหรับการเขียน จงคำนึงไว้เสมอว่า การเขียนเรียงความโดยทั่วไปนั้น จะต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนของคำนำ ตัวเนื้อความ และบทสรุป การเขียนเรียงความที่มีตัวอักษร 2000-2500 โดยประมาณและใช้เวลาเขียนประมาณ 2 สัปดาห์  โดยสัปดาห์แรก จะต้องทำการค้นคว้าหาข้อมูล อ่าน คิด และวิเคราะห์เกี่ยวกับคำถามหรือหัวข้ […]
October 27, 2009

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เป็นทีมในชั้นเรียน

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เป็นทีมในชั้นเรียน                                                                       นายวันชัย  แก้วดี            ในสังคมยุคปัจจุบันนี้เป็นสังคมแห่งการแข่งขัน     ซึ่งไม่อาจปฏิเสธกระแสความเจริญ เปลี่ยนแปลงในเรื่องการพัฒนาองค์การ     ภายใต้อิทธิพลการเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลและกลุ่มบุคคลไปสู่แนวคิดขององค์การเอื้อการเรียนรู้กระบวนทัศน์ของการพัฒนาจะต้องเริ่มในทุกระดับทั้งระดับบุคคล     ระดับกลุ่มและระดับองค์การ      โดยกรอบหลักการในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเน้นการเรียนรู้     เป็นการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชนสังคมทุกส่วน   ทั้งครอบครัว   ชุมชน    องค์กรภาครัฐและเอกชน   องค์กรแห่งวิชาชีพ    รวมทั้งสถานประกอบการและทุกๆ  หน่วยในสังคม     จะต้องเป็นผู้ร่วมมือในการสร้างและพัฒนาผลิตผลลัพธ์ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง     โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดสำคัญ  5  ประการ  ของ  Senge  ที่เน้นพลวัตรการถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน      ให้เกิดประสิทธิภาพเป็นทีมมีการกำหนดองค์คณะบุคคลหรือคณะกรรมการในระดับต่างๆ   ทั้งระดับประเทศระดับพื้นที่และระดับสถานศึกษาเป็นกลยุทธ์การปฏิบัติ      ซึ่งมีประเด็นที่ควรสร้างความเข้าใจชัดเจนใน   2   ส่วนคือ […]
September 27, 2009

“จิตสาธารณะ” ทุนของมนุษย์ในโลกยุคใหม่

ที่มา : สำนักงาน ก.พ. 22 ตุลาคม 2550 “บุคคลจะสามารถเอาตัวรอดและประสบความสำเร็จทั้งในด้านการทำงาน และการดำเนินชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ได้จะต้องมีจิตสาธารณะทั้ง 5 ประการ ประกอบรวมอยู่ในตัวของคนๆนั้น นอกจากนี้จิตสาธารณะทั้ง 5 ยังจะช่วยจรรโลงให้สังคมโลกในอนาคตเป็นสังคมที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น” ข้อความข้างต้นคือข้อสรุปจากหนังสือ Five minds for the Future ซึ่งเป็นหนังสือเล่มล่าสุดของ Howard Gardner […]
September 12, 2009

เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาความร่วมมือสู่ความเป็นเลิศ:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผศ.รพีพัฒน ภาสบุตร การพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ในปัจจุบันมีลักษณะที่แตกต่างจากเดิมเนื่องจากสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือตั้งแต่การจัดเก็บ การค้นคืน การเผยแพร่ไปยังผู้ใช้ รวมทั้งการเพิ่มบริการต่างๆ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลของการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา และสถานที่ รวมทั้งความรู้เป็นสินค้าที่สามารถบริโภคได้โดยไม่หมดไปทำให้สถาบันอุดมศึกษาต่างตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา แบ่งปัน และใช้ทรัพยากรในลักษณะที่แต่ละสถาบันต่างได้รับประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยการจัดกลุ่มวิทยาเขตภายใต้สังกัดของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิมเพื่อให้มีความคล่องตัวด้านการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย
September 12, 2009

ธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (e-Tourism)

รศ.ดร. อรุณี  อินทรไพโรจน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการธุรกรรมและสร้างโอกาส ในการแข่งขัน ถึงแม้การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์จะไม่เด่นชัดเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ แต่ก็เริ่มมีบทบาทและสร้างความคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น การซื้อตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket) การสำรองที่พัก เป็นต้น                เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการธุรกรรมและ สร้างโอกาสในการแข่งขัน ถึงแม้การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์จะไม่เด่นชัดเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ   แต่ก็เริ่มมีบทบาทและ สร้างความคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น การซื้อตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket) การสำรองที่พัก […]