การพัฒนาองค์กร

February 7, 2012

เทคนิคในการสอนงานและให้ feedback อย่างมีประสิทธิผล

จากการเข้าอบรมโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง เทคนิคการสอนงานและให้ feedback อย่างมีประสิทธิผล โดย อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา มีประโยชน์มากสำหรับคนที่เป็นหัวหน้างาน ไม่ว่าจะในระดับไหน จากการอบรมในวันนี้ ได้เรียนรู้มากมายทั้งจากเนื้อหาการบรรยาย และกรณีศึกษาที่อาจารย์มาให้ดู สรุปใจความสำคัญที่ได้จากการอบรมมีดังนี้ เรื่องของทัศนคติ “ให้ความรัก ก่อนให้ความรู้” และหลักการ “เอาใจเขา มาใส่ใจเรา” ความสำคัญของการพัฒนาทีมงาน การสอนงาน (coaching) ปัจจัยที่ทำให้การทำงานประสบความสำเร็จ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 […]
February 7, 2012

ชีวิตกับการวางแผน

การวางแผนชีวิต ทำได้หลากหลายรูปแบบ แล้วแต่ความคิดของแต่ละคน แต่มีสักกี่คนที่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามที่วางแผนไว้ ในตอนเด็กเมื่อมีใครถามว่า “โตขึ้นอยากเป็นอะไร” เราก็จะทำท่าหลับตาแล้วคิดนิดหนึ่ง แล้วก็ตอบคำถามนั้น ณ ความคิดที่เราคิดตอนนั้น เริ่มเรียนมัธยมปลาย ชีวิตเริ่มมีการวางแผนชัดเจนมากขึ้น เพราะเราต้องเลือกสายในการเรียน ถ้าอยากเป็น แพทย์ พยาบาล  วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ก็ต้องเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าสนใจในด้านอื่นๆ ก็ไม่จำเป็นจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์ แต่จะเห็นว่า คนที่เลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์ แล้วเกิดเปลี่ยนใจที่จะไปเรียนสายอื่นๆ นั้น เขากลับเรียนได้ดี […]
February 7, 2012

ว่าด้วยเรื่องของ “มาตรฐาน”

” มาตรฐาน” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่า สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป เช่น เวลามาตรฐานกรีนิช, สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนดทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม หนังสือนี้ยังไม่เข้ามาตรฐาน                 ในระบบราชการ มีระเบียบ วินัย จรรยาบรรณ และมีกติกา อะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย ให้ทำตามมาตรฐาน แต่ในทางปฏิบัติเรากลับพบว่า หากมีความพอใจและความไม่พอใจเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว สิ่งเหล่านั้นถูกนำไปใช้อย่างบิดเบือนตามแต่วัตถุประสงค์และอำนาจที่มีอยู่ในมือ มันจึงเกิดคำว่า “สองมาตรฐาน” และสิ่งนี้นั่นเอง […]
February 7, 2012

ความสำคัญในการเตรียมข้อมูล

ความสำคัญในการเตรียมข้อมูล การที่จะทำสิ่งใดๆ ก็ตามจะต้องมีการเตรียมข้อมูลต่างๆ ไว้ เพื่อจะได้มีเนื้อหาไปแลกเปลี่ยนกัน ดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มทำข้อตกลงกันในเรื่องใดๆ สิ่งที่สำคัญที่จะต้องเตรียมการก็คือ ประเด็นที่จะพูดคุย ข้อยุติที่ต้องการ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้อย่างเป็นประสิทธิผล ดังนั้นการเตรียมข้อมูลจึงมีความสำคัญมาก นอกจากจะทำให้มีข้อยุติที่มีคุณภาพแล้ว ยังสามารถประหยัดเวลาลงไปได้เป็นอันมาก เราจะเตรียมข้อมูลอะไร อย่างไร เราต้องศึกษาวัตถุประสงค์ที่ถูกตั้งไว้ก่อนที่จะไปแลกเปลี่ยน ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ข้อมูลสำคัญ ข้อมูลปัญหาและอุปสรรค ข้อมูลข้อเสนอแนะ และข้อมูลเชิงลึก (บางกรณีสำคัญมาก) ร่างกรอบและขอบเขตของข้อมูล ที่ได้ศึกษาวัตถุประสงค์ […]
February 7, 2012

การระดมสมองในการจัดทำแผน

ความสำคัญของการจัดทำแผน คือการระดมความคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การช่วยกันให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การสรุปกระบวนการทำงานร่วมกัน การนำเสนอผลการระดมความคิด และการระดมสมอง การระดมสมองให้ประสบความสำเร็จ การเตรียมข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ทั้งในงานของตนเอง และงานที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปประเด็น เพื่อนำเสนอ การยอมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้อื่น การรายงานให้รวดเร็วทันการณ์ เพื่อตรวจสอบรายงาน ให้ถูกต้องตรงกัน ผลพลอยได้จากการระดมความคิด คือการเข้าใจความคิดของผู้อื่นมากขึ้น ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 7, 2012

มาทำความรู้จักระบบสมรรถนะ (Competency) กันดีกว่า

นางสุจิตรา ยอดเสน่หา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เดี๋ยวนี้เวลาไปที่ไหนก็ได้ยินคำว่า “competency” มันคืออะไร แล้วเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร แล้วถ้าเราไม่มี competency จะได้ไหม ทำไมคำนี้ถึงมีความสำคัญกับตัวเรา หรือว่าการทำงานของเรา มาสำรวจกันว่าเรามี competency กันหรือยัง มีครบหรือไม่ แล้วมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เรา มี competency ในการทำงานอย่างครบถ้วน เดี๋ยวเรามาดูกัน   Competency หรือ สมรรถนะ มันคืออะไร […]