การพัฒนาองค์กร

February 10, 2012

CSR (Corporate Social Responsibility)

หมายเหตุ : เรียบเรียงจาก  หนังสือ เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม Corporate Social Responsibility Guideline คณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมของบริษัทจด ทะเบียนคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)ได้ให้หลักสำคัญของการปฏิบัติตามเเนวทาง CSR ซึ่งควรอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณที่ธุรกิจต้องไม่เบียดเบียนตนเองและขณะ เดียวกันก็ต้องไม่เบียดเบียนสังคมด้วยโดยอ้างอิงจากกลต.สามารถแบ่งเเนว ปฏิบัติในเรื่อง CSR ได้เป็น 8 หัวข้อ ดังนี้ 1. การกำกับดูเเลกิจการที่ดี 2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 3. […]
February 10, 2012

การเขียน MIND MAP

การเขียนmindmap            ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 9, 2012

Competency

สมใจ วงศ์บุญรอด ตำแหน่ง บรรณารักษ์ มีโอกาสเข้ารับฟังการเสวนางานบริการ ท่านผู้บริหารได้หยิบประเด็นเกี่ยวกับ Competency ขององค์กรมาถ่ายทอดให้ฟังพอมีความรู้บ้างก็เลยอยากเล่าสู่กันฟัง สรุปง่ายๆก็คือ Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคนในองค์กร เป็นทักษะ สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ แรงจูงใจ หรือคุณลักษณะที่เหมาะสมของบุคคลที่จะสามารถปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ และสมรรถนะหลักที่องค์กรต้องการประกอบด้วย รักองค์กรและหน้าที่ พัฒนาตนเอง มืออาชีพ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม จิตสาธารณะ ส่วนสมรรถนะในหน้าที่รับผิดชอบนั้น (บรรณารักษ์)ประกอบด้วย มีทักษะทางวิชาชีพ […]
February 8, 2012

การพัฒนาบุคลากร

คุณเคยเกิดคำถามเหล่านี้บ้างหรือไม่ ทำไมต้องมีการพัฒนาบุคลากร มันจำเป็นขนาดไหน การไปพัฒนาบุคลากร เขาไปทำอะไรกัน หรือว่าไปเที่ยวกันแน่ เรามาพิจารณากันว่า การพัฒนาบุคลากรมีความสำคัญหรือจำเป็นอย่างไร บุคลากร สำคัญอย่างไร การพัฒนาบุคลากรมีกี่แบบ พัฒนาบุคลากรแล้วได้อะไร กลับมาต้องทำอย่างไร ทุนทางปัญญาคืออะไร อย่างเราๆ จะเป็นทุนทางปัญญาได้ไหม บุคลากรสำคัญอย่างไร เวลซ์ (Welch, 2001 อ้างถึงใน ศิริอร  พงษ์สมบูรณ์, 2545:2) ได้กล่าวไว้ว่า องค์การใดต้องการเป็นองค์การชั้นนำและสร้างความสำเร็จให้กับองค์การนั้น […]
February 7, 2012

เรียนสบายๆ สไลต์เรา

ในแต่ละวันของการเรียนนั้นหนักหนาพอสมควร ทำอย่างไรให้เรื่องเรียนเป็นเรื่องง่าย ในห้องเรียนตั้งใจเรียนเต็มที่ กลับมาบ้านทบทวนที่เรียนมาผ่านแผนภาพ (mind map) จัดตารางอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบ พักผ่อนตามอัธยาศัย ทำให้สม่ำเสมอจนเป็นอัตโนมัติ ยากเกินไปไหมคะ เคล็ดลับในการกระตุ้นให้เด็กทำคือการหารางวัลมาหลอกล่อค่ะ เด็กของเราชอบอะไร หาสิ่งนั้นมาค่ะ ตอนแรกให้ก่อนไม่ต้องมีเงื่อนไข ผ่านไปสักระยะทำข้อตกลงใหม่ แบบมีเงื่อนไข ไม่ทำไม่ได้รางวัล ผ่านไปสักระยะทำข้อตกลงใหม่ หากไม่ทำยึดรางวัลคืน (อาจจะโหดไปนิด) ระยะเวลาผ่านไปเด็กจะทำได้เองแบบไม่ง้อเงื่อนไขเลยค่ะ เพราะอะไรหรือ เพราะเขาโตพอที่จะรู้แล้วว่าถ้าทำจะทำให้เขาเรียนง่าย และไม่หนักจนเกินไป ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 7, 2012

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

เมื่อวานได้มีโอกาสเข้าอบรมคลินิกนักวิจัย เป็นการสอนใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ National Researc Project Management (NRPM) ที่คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 8  จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบสงบ ต่อไปนี้ใครจะทำวิจัยถ้าไม่ส่งข้อเสนอผ่านระบบ NRPM ก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ในระบบประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1-preaudit อยู่ในความรับผิดชอบของนักวิจัย เป็นส่วนที่นักวิจัยเป็นคนนำข้อมูลเข้า 2-Ongoing อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่/ผู้ประสานงานในระดับหน่วยงาน เป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้ดำเนินการ ถ้าผู้รับผิดชอบส่งมาให้ดำเนินการในส่วนใด นักวิจัยจึงจะทำได้ […]