การพัฒนาองค์กร

February 13, 2012

ไฟล์เสียงวิชา STRATEGIC MANAGEMENT

ไฟล์เสียงวิชา STRATEGIC MANAGEMENT ล่าสุด วันที่ 10 ก.ค.2554  DOWNLOAD : 01 Track 1  ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 13, 2012

ICT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ICT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน DOWNLOAD SLIDE   ICT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (PDF FORMAT) ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 13, 2012

การให้บริการ ICTและการสนับสนุนการเรียนการสอน

การให้บริการ ICTและการสนับสนุนการเรียนการสอน DOWNLOAD SLIDE ICT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน_web  (PDF FORMAT) ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 13, 2012

เอกสารสรุปกรอบแนวคิดการบริหารจัดการและแผนพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารสรุปกรอบแนวคิดการบริหารจัดการและแผนพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับนำเสนอสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสรรหา DOWNLOAD  เอกสารสรุปกรอบแนวคิดการพัฒนา_สวส ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 13, 2012

เอกสารประกอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา ARIT PLAN 2554-2557

เอกสารประกอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์  กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา ARIT PLAN 2554-2557 DOWNLOAD   Presentation1_ARIT_pongpith ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 10, 2012

แนวทางการพัฒนาเวบไซต์ของคณะและหน่วยงาน

ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารในหลายๆด้าน ความต้องการข้อมูลข่าวสารของ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เปลี่ยนไป คือมีการเข้ามาค้นห่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บต์มากขึ้น ทั้งจากการเข้าทางตรง การเข้าผ่านเครื่องมือสืบค้น การเข้าผ่านเครือข่ายสังคม (Social Network) ดังนั้น หน่วยงานต่างๆควรมีความตระหนักและปรับปรุงเขื้อหาและรูปแบบของการให้ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆเช่น การตรวจสอบข้อมูลที่เป็น Static Page ที่เป็นข้อมูลที่สำคัญขององค์กร เพื่อให้ผู้เข้าชมที่เป็น นักเรียน นักศึกษา  เข้ามายี่ยมชมได้รู้จักและเข้าใจในบทบาท บริการ และข้อมูลทางสถิติต่างๆ ซึ่ง โดยมีการจัดหมวดหมู่ของเมนูต่างๆให้สามรถเข้าชมได้อย่างสะดวก […]