การพัฒนาองค์กร

March 9, 2012

การสร้างคุณค่าจากสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets and Value Creation)

นพเก้า ห่อนบุญเหิม นักพัฒนาระบบราชการ 6ว ความสำเร็จขององค์กรในปัจจุบันมิได้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนในการผลิต (Production Process) และสินทรัพย์ประเภททุนด้านการเงิน (Financial Capital Assets) อีกต่อไป แต่ยังต้องอาศัยการสร้างคุณค่าจากสิ่งที่มองไม่เห็น (Invisible Values) หรือการสร้างคุณค่าจากสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) หมายถึงสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่ใช้ในการดำเนินงานขององค์กร และก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร แต่จะแสดงรายการในงบดุลในหัวข้อ “สินทรัพย์อื่น”(ตามระบบบัญชีรูปแบบเดิม) ได้แก่ การสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดกับสินค้าและบริการ (Brand […]
March 9, 2012

Why CEOs fail

David L.Dotlich และ Peter C.Cairo  ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นผู้อบรม และให้คำแนะนำ แก่ผู้บริหารระดับสูง (Coaching) เขาได้เขียนจากประสบการณ์ในการอบรม แนะนำ แก่ผู้นำ หลายพันคน หนังสือเล่มนี้ได้เสนอขั้นตอนที่จะช่วยเหลือผู้บริหารแต่ละคนในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล CEO (Chief Executive Officer) หรือเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงจะประสบกับการเป็นผู้นำ ที่จะต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบ การเรียนรู้จากความล้มเหลว ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้แสดงให้ทราบว่าผู้นำ ในทุกระดับจะต้องระมัดระวังพฤติกรรมที่เป็นเชิงลบและควบคุมให้ได้ ความเป็นผู้นำมีลักษณะอย่างไร    เราจะให้นิยามของความเป็นผู้นำอย่างไร ความเป็นผู้นำ […]
March 9, 2012

บทคัดย่อสําหรับผู้บริหารจากหนังสือเรื่อง”The Responsibility Virus”

บทนำ หนังสือเรื่อง The Responsibility Virus นี้ Roger L. Martin ผู้เขียนได้เขียนจากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำ บริษัทต่างๆ ในการพัฒนากลยุทธ์ การวางแผน และการดำเนินงาน โดยได้แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งเกิดขึ้นในองค์กรนั้น มักเริ่มต้นมาจากพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วคนต้องการเป็นผู้ชนะ ต้องการควบคุมสถานการณ์ และไม่ต้องการอยู่ในสภาพน่าอับอาย ดังนั้นจึงแสดงออกโดยการรับผิดชอบที่มากเกินไป หรือการอยู่เฉยและรับผิดชอบให้น้อยที่สุด โดยพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้อื่นด้วยแท้จริงแล้ว เราสามารถหลีกเลี่ยงการแสดงบทบาทของการรับผิดชอบที่มากและน้อยเกินไปได้ ซึ่งผู้เขียนได้เสนอแนะวิธีการต่างๆในการหลีกเลี่ยงบทบาทเหล่านั้น และทำ ให้การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนเหมาะสม […]
March 8, 2012

Capital Charge

เรียบเรียงโดย ณัฏฐา พาชัยยุทธ นักพัฒนาระบบราชการ 7 สำนักงาน ก.พ.ร. นายทศพร ดิเรกสุนทร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 5 สำนักงบประมาณ บทนำ รัฐบาลทำหน้าที่เป็นผู้ใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละปี เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและจัดการบริการให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ เนื่องจากเงินงบประมาณในแต่ละปีมีจำกัดทำให้งบประมาณที่จะนำไปใช้ในการลงทุนของภาครัฐมีน้อยเมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมด หากรัฐบาลต้องการที่จะเพิ่มการลงทุนให้มากขึ้น ก็ทำได้โดยการตัดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นลง กู้เงินจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนมากที่สุดก็คือ การขึ้นภาษี ดังนั้นการลงทุนของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในสินทรัพย์ จึงจำเป็นจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูงและทำให้เสียโอกาสในการลงทุนตามนโยบายอื่นซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลตอบแทนทางสังคมที่สูงกว่าเอกสารฉบับนี้จึงขอนำเสนอ Capital […]
February 14, 2012

รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

สวัสดีสมาชิกคอ IT & Webblog ทุกท่านค่ะ                จากที่ห่างหายไปนานหลังโพสเทสบล็อกแรกเรื่อง “เดินทางกับทางเดิน” ไปแล้วนั้น วันนี้มีโอกาสได้เข้ามาทักทายเพื่อน ๆ อีกรอบ ซึ่งก็มีเรื่องราวใกล้ตัวน่ารู้อีกเรื่องหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังนะคะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ “วิธีเซ็นชื่อรับรองสำเนาที่ถูกต้อง” ที่เรา ๆ ไม่ควรประมาทกันค่ะ รายละเอียดจะมีอะไรและต้องทำยังไงบ้างนั้น อ่านกันได้เลยจ้า….. ขั้นตอนการเซ็นรับรองสำเนาที่ถูกต้อง                1 ทุกครั้งหลังจากเซ็นชื่อและเขียนรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องเขียนรายละเอียดกำกับไว้ด้วยว่า..เอกสารฉบับนั้นใช้สำหรับทำอะไร เช่น “ใช้เฉพาะสมัครงานเท่านั้น”                   […]
February 13, 2012

เอกสารประกอบการรายงาน

องค์ประกอบที่ 1 หมายเลขเอกสาร ข้อมูลอ้างอิง แหล่งข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 1.1-1-01 กรอบแผนอุดมศึกษาระยาว15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1.1-1-02 แผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา10_2551-2554 1.1-1-03 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ ศ 52-55                                  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ ศ […]