การพัฒนาองค์กร

April 17, 2012

การบริหารงานบริหารชีวิตในโลกปัจจุบัน

การบริหารงานบริหารชีวิตในโลกปัจจุบัน นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป พระธรรมโกศาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่า ทุกคนเปรียบเหมือนดังกระจกเงาที่จะสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของแต่ละคน ถ้าหากชีวิตมีแต่ความเครียด เครียดกับทุกสิ่งรอบข้าง เครียดกับการทำงาน เครียดกับเพื่อนร่วมงาน เครียดกับเรื่องส่วนตัว กระจกเงารอบข้างก็จะสะท้อนให้เราเห็น ทุกคนรอบข้างจะออกหากจากเรา ถ้าหากชีวิตมีแต่ความสุข สนุกกับการทำงาน สนุกกับทุกสิ่งรอบข้าง คนรอบข้างก็จะมีความสุขไปกับเรา การบริหารตนเองเพื่อไม่ให้เกิดความเครียด และสร้างความสุขในการทำงาน สามารถทำได้ ดังนี้ ในการทำงานย่อมมีปัญหาเป็นธรรมดาแต่อย่าแก้ปัญหาโดยการใช้อารมณ์ ควรเริ่มต้นแก้ปัญหาที่สาเหตุเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม และรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนความคิด […]
March 12, 2012

แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ การแปลงสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้

พิมาดา เชื้อสกุลวนิช นักพัฒนาระบบราชการ 5 สำนักงาน ก.พ.ร. แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ (STRATEGY MAPS) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการแนวใหม่ จากแนวคิดของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton ที่มองว่า “การบริหารจัดการจะทำไม่ได้เลยหากไม่สามารถประเมินผลได้และการประเมินผลในสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ ก็ไม่อาจทำ ได้เช่นกัน” ดังนั้น Kaplan และ Norton […]
March 12, 2012

ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ กับการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรี ท่านปลัดกระทรวง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และเพื่อนข้าราชการทุกท่านวันนี้ผมสามารถพูดได้เต็มปากว่า ประเทศไทยเราก้าวพ้นช่วงแห่งวิกฤตไปแล้ว แต่ก็ไม่อยากให้พวกเราลืมบทเรียนอันเจ็บปวดที่ผ่านมาในช่วง 6 ปี เพราะบทเรียนนี้มีต้นทุนที่แพงมหาศาลทีเดียวคนไทยเราลืมง่ายกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาครั้งนั้น แม้แต่ฝรั่งเองยังจำคำพูดของ Dr. Paul Krugman ที่ได้พูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจว่า ความเสียหายของวิกฤตเศรษฐกิจนั้นมันหนักหนาสาหัสเสียจนคนที่มองโลกในแง่ร้าย ไม่สามารถจินตนาการภาพออกมาได้ พอผ่านมา 6 ปี […]
March 12, 2012

บทคัดย่อสำหรับผู้บริหารจากหนังสือ “The Power of Minds at Work”

บทนำ องค์กรแต่ละองค์กรจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีปัจจัยที่สำคัญหลายประการ คือการผสมผสานความหลากหลายของความรู้ความสามารถของบุคลากรที่มี สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี การนำ ความผิดพลาดในอดีตเป็นบทเรียน ในปัจจุบันความฉลาดขององค์กร (Organizational Intelligence) เป็นสิ่งสำคัญในการทำ งาน ความฉลาดขององค์กรประกอบด้วยปัจจัยที่สำคัญ เช่น องค์กรต้องมีวิสัยทัศน์ที่มีกลยุทธบุคลากรมีการทำ งานและร่วมมือเป็นอย่างดี องค์กรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน ฯลฯ ความสำเร็จขององค์กรเป็นจุดหมายที่ทุกคนต้องการ ผู้บริหารองค์กรต้องเป็นผู้ที่มุ่งมั่น กำหนดทิศทางการทำ งานขององค์กรอย่างชัดเจน ประกอบกับความร่วมมือในการทำ งานของบุคลากรในองค์กร และการประเมินผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ กฎของ […]
March 12, 2012

นิยาม “คนพันธุ์ใหม่” NEXT GENERATION LEADERS

นิยาม “คนพันธุ์ใหม่” NEXT GENERATION LEADERS นิยามแห่ง “มนุษย์พันธุ์ใหม่” ในโครงสร้าง “ข้าราชการ” เพียงคำนิยามจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์, นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ และ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ก็ทำให้หนังสือ “NEXT GENERATION LEADERS คนพันธุ์ใหม่ ที่ไม่ธรรมดา” ได้รับความสนใจยิ่งอยู่แล้วยิ่งเมื่อพลิกไปภายในเล่มได้พบกับข้อเขียนของ ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ […]
March 9, 2012

การสร้างจินตนาการใหม่

การสร้างจินตนาการใหม่ (สร้างธุรกิจให้เป็นเลิศในยุคแห่งความผันผวนและไร้ระเบียบ) Re imagine! (Business Excellence in a Disruptive Age) โดย นพเก้า ห่อนบุญเหิม นักพัฒนาระบบราชการ 5 สำนักงาน ก.พ.ร. องค์กรธุรกิจสมัยใหม่ (New Business) จะมีรูปแบบและลักษณะขององค์กรแบบเสมือนจริง (Virtual Organization) ซึ่งหมายถึงองค์กรซึ่งดำรงอยู่ด้วยเครือข่าย หรือ พันธมิตรของบริษัทที่เป็นอิสระและดำเนินการร่วมผลประโยชน์ของธุรกิจเฉพาะที่มีการดำเนินกิจกรรมด้วยความรวดเร็ว […]