การพัฒนาองค์กร

September 6, 2012

ศิลปะการพัฒนางานบุคลากร

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ศิลปะการพัฒนางานบุคลากร” กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เนื้อหาโดยสรุป การศึกษาหาความรู้เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกที่กว้างขึ้น ประเทศไทย 63 ล้านคน แต่เรากำลังพูดถึงสถานการณ์ใหม่ที่เราจะอยู่กับโลกหรือขอบเขตอีก 585 หรือ 600 ล้านคน เราจะเป็นอย่างไร ที่สำคัญเราไม่ไปคนอื่นเขาก็มา ใครไปเห็นมาก ก็รู้มาก รู้มากก็เข้าใจปัญหาต่างๆได้มาก ก็สามารถชนปัญหาต่างๆได้มาก ดังนั้นประเทศไทยจะเข้สไปสู่อาเซี่ยนอยู่ท่ามกลางคน 585 ล้านคน อยู่ที่คนไทยจะสามารถรู้จักคน รู้จักพื้นที่่ […]
July 23, 2012

ผู้นำและการปรับตัวขององค์กรในประชาคมอาเซียน

  นางสาวพัชรา  คงเหมาะ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เนื้อหาโดยสรุป ประชาคมอาเซียน เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ในระดับโลกที่ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน เช่น ภาวะโลกร้อน การก่อการร้าย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเป็นประชาคมอาเซียน คือการทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น “ครอบครัวเดียวกัน” ที่มีความแข็งแกร่งและมีภูมิต้านทานที่ดี โดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพความอยู่ที่ดี ปลอดภัย และสามารถทำมาค้าขายได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น กำเนิดอาเซียนและวัตถุประสงค์การจัดตั้ง เมื่อวันที่ 8สิงหาคม 2510ณ […]
May 8, 2012

การจัดการกับ “เวลา” อย่างไรให้ได้ “งาน”

การจัดการกับ “เวลา” อย่างไรให้ได้ “งาน” นางสุจิตรา   ยอดเสน่หา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เนื้อหาโดยสรุป ทฤษฎีการบริหารเวลาตามกรอบแนวคิดของ Stephen R. Covey โดยแบ่งตารางการบริหารงานเป็น 4 ช่อง ตามกิจกรรม ดังนี้ ช่องที่ 1 สำคัญและด่วน ลักษณะของงานสำคัญและด่วน เช่น งานที่เป็นวาระเร่งด่วนขององค์กร ปัญหาที่ไม่คาดคิด […]
May 8, 2012

การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การเขียนเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อความหมาย ซึ่งเป็นการแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก หรือข้อมูล เพื่อถ่ายทอดไปยังผู้อ่าน การเขียนจึงเป็นสื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นสื่อของความต้องการ และเป็นตัวแทนของการติดต่อ จึงต้องเขียนโดยคำนึงถึงการเขียน เพื่อให้เข้าใจความหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ และเขียนในเชิงบวก เมื่อเขียนหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องรู้กลุ่มเป้าหมาย ต้องวางแผนในการเขียน แล้วจึงลงมือเขียน เมื่อเสร็จจึงควรสอบทาน ย้อนกลับไปอ่านทวนอีกครั้งหนึ่งจนมั่นใจ เพื่อส่งถึงผู้บังคับชา ผู้บังคับบัญชาสามารถแก้งานได้ […]
April 18, 2012

“การบริหารงานบริหารชีวิตในโลกปัจจุบัน”

“การบริหารงานบริหารชีวิตในโลกปัจจุบัน” นางสาววิไลวรรณ  สิงหวิบูลย์ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เนื้อหาโดยสรุป พระธรรมโกศาจารย์ ศาสตราจารย์และอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม โดยบรรยายเรื่อง “การบริหารงานบริหารชีวิตในโลกปัจจุบัน” การบริหารกาย คือ การที่เราทำให้ร่างกายได้ใช้แรงงานหรือกำลังที่มีอยู่ในตัว เพื่อให้ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เกิดการเคลื่อนไหว เช่น การเดิน การวิ่ง การทำงาน การบริหารจิต คือ […]
April 17, 2012

ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อความสำเร็จ

ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อความสำเร็จ นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การคิดเชิงสังเคราะห์เพื่อความสำเร็จ ถือเป็นกระบวนการคิดที่ต้องมีการเรียบเรียงและจัดรวมเนื้อหาที่ได้จากการวิเคราะห์ และการนำกระบวนการ การใช้เหตุผลมาใช้เป็นหลักการ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างการกำหนดเป้าหมาย และการคิดวิเคราะห์ ในการแก้ปัญหา หรือเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ กรอบแนวคิดใหม่ จะต้องมีหลักการพื้นฐาน มีการกำหนดเป้าหมายและมิติของเป้าหมายที่ควรบรรลุ ในการกำหนดมิติของเป้าหมาย ควรใช้พันธกิจเป็นที่ตั้ง แต่ควรพิจารณาในรูปแบบของ Looping Value Chain และมีกลไกและรูปแบบของการคิดวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ […]