การพัฒนาองค์กร

August 6, 2014

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (MyCat)

นางสาววราภรณ์  จันทคัต ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  นี้  เกิดขึ้นสืบเนื่องจากประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัย  (วช.)  เรื่อง  จรรยาบรรณนักวิจัย    พ.ศ.  2541  ส่งผลให้แวดวงวิชาการและการศึกษาของไทยตระหนักถึงความสำคัญของจรรณยาบรรณที่นักวิจัยพึงมีและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้ประพฤติตนถูกต้องตามหลักวิชาชีพวิจัย  รวมถึงการเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักวิจัยระดับสากล  ซึ่งปัญหาใหญ่ที่พบทั้งในระดับนักวิจัย  ครู  อาจารย์  นักเรียน  และนักศึกษา  คือ  การคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา  หรือที่เรียกว่า  การโจรกรรมทางวรรณกรรม  […]
June 17, 2014

การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมขององค์กร

นางสาววิริยา  สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) หมายถึง องค์รวมของกระบวนการบริหารซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดำเนินธุรกิจ และการให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพื่อการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง BCM นั้น ประกอบด้วย การวางแผน การดำเนินการ การติดตาม […]
January 30, 2014

เทคนิคการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์” เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 โดยมีวิทยากรคือ 1. คุณอิทธิพล ศรีอิทยาจิต  Managing Director บริษัท Zenithsoft Co., Ltd. 2. คุณพัทธกานต์ ชนะกุล Managing Director บริษัท IntersoftBiz Co., […]
July 30, 2013

การพัฒนาความรู้ทางบริหารธุรกิจด้านการเขียนแผนการตลาด

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการอบรมในหัวข้อ “การพัฒนาความรู้ทางบริหารธุรกิจด้านการเขียนแผนการตลาด” แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่สนใจ   เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2556 โดยทีมวิทยากร คณาจารย์จากสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้คือ 1. ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาด 2. ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางการตลาดให้เข้ากับสถานการณ์จริง 3. ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพทางด้านการปฏิบัติจริง สำหรับท่านที่สนใจสามารถเนื้อหาในการอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ตัวอย่างแผนธุรกิจ มาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน  
April 30, 2013

“การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรภาครัฐ ”

นางศุภลักษณ์ สินมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เนื้อหาโดยสรุป ดร.สุรชัย ศรีสุทธิยากร  โดยการบรรยาย เรื่อง “การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรภาครัฐ” การทำงานในระบบราชการที่เปลี่ยนแปลงไป มียุทธศาสตร์ของประทศ กระทรวง และหน่วยงาน มีการทำคำรับรองการปฏิบัติงาน มีการประเมินการทำงานด้วยตนเอง การนำแนวคิดการบริหารที่ประสบความสำเร็จในภาคเอกชน เน้นการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การนำคิดด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการมาปรับใช้ในราชการ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ การวางแผน การนำแผนไปปฏิบัติ การประเมินผล
September 11, 2012

7 อุปนิสัยการพัฒนาศักยภาพบริการ

นางวิไลพร   อู่คชสาร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป เนื้อหาโดยสรุป 7 อุปนิสัยสร้างสรรค์บริการให้เป็นเลิศ คือ คิดบวกดี เรียนรู้ดี สร้างสรรค์ดี พัฒนาดี สื่อสารดี ช่วยเหลือดี ประสานดี The Seven Key Commitments ที่ผู้ใช้บริการควรมี ได้แก่ Commitment to Self, Commitment to […]