การพัฒนาองค์กร

September 9, 2009

การออกแบบและควบคุมกระบวนการ

เรื่อง การออกแบบและควบคุมกระบวนการ   วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม                 24  คน    […]
September 9, 2009

เทคนิคการเจรจาต่อรอง

เรื่อง  เทคนิคการเจรจาต่อรอง วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2552  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม                 88  คน    สรุปเนื้อหาการบรรยาย   […]
September 9, 2009

การบริหารองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

เรื่อง การบริหารองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.) สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม          125        คน สรุปเนื้อหาการบรรยาย     การนำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นตัวอย่าง […]
September 9, 2009

การบริหารข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหาร

บรรยายถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิด สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ได้ทางอินเตอร์เน็ต โดยการค้นหาและติดตามข้อมูลข่าวสารจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยค้นหาจาก Search Engine คือ เว็บไซต์ ที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล
August 27, 2009

สมรรถนะ คืออะไร?

สำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ดังนี้ “สมรรถนะ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทำให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ในองค์กร” สมรรถนะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมการทำงาน การประเมินสมรรถนะก็คือการประเมินพฤติกรรมการทำงาน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นประจำไม่ใช่การประเมินความสามารถสูงสุด สำนักงาน ก.พ. ได้เสนอกระบวนการประเมินสมรรถนะไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
August 27, 2009

ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยฐานสมรรถนะ (Competency Base for Human Resource Development System)

สภามหาวิทยาลัยฯ ได้เห็นความสำคัญของระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยฐานสมรรถนะ (Competency Base for Human Resource Development System) ซึ่งเป็นระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องจึงให้กองบริหารงานบุคคลนำระบบดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ สมรรถนะ (Competency) คือ ความสามารถที่ใช้เพื่อให้เกิดการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ในการทำงานโดยต้องนำความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) มาช่วยให้สามารถปฏิบัติและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงานได้