การพัฒนาองค์กร

March 1, 2016

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Pland : IDP)

นางสาลิตา   ศรีแสงอ่อน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เนื้อหาโดยสรุป กระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีการนำสมรรถนะมาใช้ ดังนี้ 1. การจัดองค์กร (Organizing) –  สามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการกำลังคนในองค์กรได้ โดยอาจพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะของแต่ละบุคคล และทำให้ทราบถึงสถานะขององค์กรว่า บุคลากรในองค์กรควรได้รับการอบรมในด้านใดบ้าง –  สามารถกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพ สร้างความชัดเจนให้แก่บุคลากรได้ 2. การจัดกำลังคน (Staffing) –  สามารถนำผลของสมรรถนะมาเป็นหนึ่งในเกณฑ์ของการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานได้อย่างเหมาะสม –  สามารถนำข้อมูลของสมรรถนะแต่ละบุคคล มาเป็นพื้นฐานในการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกคนเข้าทำงานได้ […]
June 23, 2015

การพัฒนาทักษะหัวหน้ายุคงานยุคใหม่

นางสาวปลื้มจิต   โสระเวช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สรุปเนื้อหาโดย จากโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม  วิทยากรโดย อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ กล่าวไว้ดังนี้ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน ทัศนคติสำคัญกับหัวหน้างาน เทคนิคการวิเคราะห์ที่ดี  หัวหน้างานกับการรู้จักคน 4 สไตส์ 4 รูปแบบในทางทางของ D I S C และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อยของคนแต่ละสไตส์ ** ข้อคิด […]
October 30, 2014

การสื่อสารข้ามสายงานเพื่อสร้างความร่วมมือ

นางสาววิไลวรรณ  สิงหวิบูลย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม เนื้อหาโดยสรุป บรรยายโดย  ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม “การสื่อสาร” เป็นหนึ่งใน Competency หรือ “ความสามารถ” ที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมงานในทุกหน่วยงานสามารถสื่อข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และมีความเข้าใจที่ตรงกัน รวมถึงยังสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันได้ การสื่อสารคือ การส่งสาร เช่น ความรู้ ความคิด ความรู้สึก ข้อมูล จากผู้ส่งสารไปสู่ผู้รับสารโดยใช้ภาษาพูด และหรือภาษาท่าทาง […]
August 6, 2014

หลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับบุคลากรของรัฐ (ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของรัฐกับกฎหมายปกครอง)

นางสาววิริยา  สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยของรัฐ มีดังนี้ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เป็นการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดำเนินการใดๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ กรณีตัวอย่างมีการสอบสวนความผิดของเจ้าหน้าที่นั้น ในวันที่ตั้งกรรมการสอบวินัย กรรมการต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงได้ ตลอดจนสามารถปรึกษาทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อมาแก้ต่างได้อย่างเต็มที่ และมีสิทธิ์ที่จะได้รับพยานหลักฐานต่างๆ ได้ หากกรณีเกิดการผิดพลาดโดยมหาวิทยาลัยยังไม่ได้เปิดโอกาสให้อย่างเต็มที่ ถ้าขึ้นที่ศาลปกครองศาลจะทำการเพิกถอนและย้อนเรื่องให้มาทำใหม่ หรือหากท่านไม่พอใจต่อคำสั่งนี้ให้ฟ้องที่ศาลปกครองได้ภายใน 90 วัน พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 กรณีตัวอย่างมีพนักงานขับรถกำลังปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการ […]
August 6, 2014

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อความสำเร็จ

นางสาววิริยา  สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป ความคิดในเชิงระบบ (Systems Thinking) เป็นการคิดที่เชื่อมโยงในเชิงองค์รวมหรือภาพรวมเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมด ให้เห็นถึงองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์และมีหน้าที่ต่อเชื่อมกันอยู่ มีความสำคัญต่อการวางแผนงานและการดำเนินงานว่าจะดำเนินไปอย่างสัมพันธ์กันอย่างไร ส่วนความคิดในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) เป็นวิธีการคิดที่มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอนสามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ต่างๆ ใช้เป็นตัวช่วยกำหนดว่าองค์กรควรจะมีเป้าหมายไปในทิศทางใดในอนาคต ลักษณะของความคิดประกอบด้วย ความคิดแบบแยกส่วน (Fractional Thinking) ความคิดในเชิงระบบ (Systems Thinking) ความคิดในเชิงองค์รวม (Holistic Thinking) […]
August 6, 2014

การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 (29thWUNCA)

นางสาววิริยา  สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป การบรรยายพิเศษประกอบด้วย เรื่อง “Roadmap to Cloud” โดย รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ได้กล่าวถึง Ubiquitous Computing, การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี, Cloud Computing, Vitualization เทคโนโลยีที่ช่วยในการสร้าง ระบบ Cloud Computing, คุณลักษณะของ Cloud […]