การพัฒนาองค์กร

September 12, 2009

เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาความร่วมมือสู่ความเป็นเลิศ:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผศ.รพีพัฒน ภาสบุตร การพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ในปัจจุบันมีลักษณะที่แตกต่างจากเดิมเนื่องจากสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือตั้งแต่การจัดเก็บ การค้นคืน การเผยแพร่ไปยังผู้ใช้ รวมทั้งการเพิ่มบริการต่างๆ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลของการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา และสถานที่ รวมทั้งความรู้เป็นสินค้าที่สามารถบริโภคได้โดยไม่หมดไปทำให้สถาบันอุดมศึกษาต่างตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา แบ่งปัน และใช้ทรัพยากรในลักษณะที่แต่ละสถาบันต่างได้รับประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยการจัดกลุ่มวิทยาเขตภายใต้สังกัดของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิมเพื่อให้มีความคล่องตัวด้านการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย
September 9, 2009

การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร

เรื่อง การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม                 17  คน     สรุปเนื้อหาการบรรยาย […]
September 9, 2009

บทบาทของ HR รุ่นใหม่

เรื่อง บทบาทของ HR รุ่นใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม                 67  คน  […]
September 9, 2009

การบริหารจัดการองค์การที่ดีภายใต้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่อง การบริหารจัดการองค์การที่ดีภายใต้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง  วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม                 89  คน    สรุปเนื้อหาการบรรยาย   […]
September 9, 2009

การบริหารโครงการ

 เรื่อง การบริหารโครงการ   วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม                 60  คน    […]
September 9, 2009

การบริหารผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง

เรื่อง การบริหารผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง  วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   จำนวนผู้เข้ารับการอบรม   37  คน     สรุปเนื้อหาการบรรยาย   […]