การพัฒนาองค์กร

December 29, 2009

การบริหารผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง การบริหารผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง          วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร      รศ. ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน  คณะรัฐศาสตร์ […]
December 29, 2009

การออกแบบและควบคุมกระบวนการ

เรื่อง การออกแบบและควบคุมกระบวนการ   วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรโดย     อาจารย์นพดล  อิ่มเอม  กรรมการผู้จัดการ   บริษัท […]
December 22, 2009

“ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การตลาดยุคใหม่ ”

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม  หัวข้อ  การประชาสัมพันธ์เชิงรุก   ผู้บรรยาย  ได้แก่   อ. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด           ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์นับเป็นการสื่อสารประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการสร้างภาพลักษณ์ และ สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มประชาชนกับองค์การสถาบัน หรือสินค้าและบริการ ทั้งนี้จึงได้เกิดกลวิธีและกลยุทธ์ต่างๆ ทางการประชาสัมพันธ์ขึ้นอย่างมากมาย การนำกลยุทธ์ 8 ประการมาใช้ในการประชาสัมพันธ์การตลาดยุคใหม่
December 19, 2009

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เค้าทำกันอย่างไร ?

           ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในองค์กร องค์กรที่จะก้าวหน้าและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ต้องมีพนักงานที่มีประสิทธิภาพ แต่ทุกองค์กรมักจะพบพนักงานที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จึงต้องทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานที่ไม่พึงประสงค์ให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ           สำหรับโครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม ในหัวข้อ “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์”   ผู้บรรยาย ได้แก่ ผศ. ดร. นิภา  แก้วศรีงาม  อาจารย์ภาคจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง สรุปได้คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นที่พึงประสงค์ ของหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วๆ ไป  ดูได้จากสาเหตุของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามสาเหตุ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยระบบและกระบวนการ  […]
December 18, 2009

การบริหารงานองค์การสมัยใหม่

เรื่อง  การบริหารงานองค์การสมัยใหม่    วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552  (เวลา  13.30  – 16.30 น.)   สถานที่ ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม              73   คน     สรุปเนื้อหาการบรรยาย                           […]
September 27, 2009

“จิตสาธารณะ” ทุนของมนุษย์ในโลกยุคใหม่

ที่มา : สำนักงาน ก.พ. 22 ตุลาคม 2550 “บุคคลจะสามารถเอาตัวรอดและประสบความสำเร็จทั้งในด้านการทำงาน และการดำเนินชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ได้จะต้องมีจิตสาธารณะทั้ง 5 ประการ ประกอบรวมอยู่ในตัวของคนๆนั้น นอกจากนี้จิตสาธารณะทั้ง 5 ยังจะช่วยจรรโลงให้สังคมโลกในอนาคตเป็นสังคมที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น” ข้อความข้างต้นคือข้อสรุปจากหนังสือ Five minds for the Future ซึ่งเป็นหนังสือเล่มล่าสุดของ Howard Gardner […]