การพัฒนาองค์กร

January 4, 2010

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)   สถานที่           ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร         ผศ.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์  ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรคค์สถาบันทริซประเทศไทย   สรุปเนื้อหาการบรรยาย                        Altshuller มองว่าความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหานั้นจะต้องมีวิธีการคิดที่เป็นระบบ สามารถเรียนรู้กันได้ […]
January 4, 2010

การสร้างความประทับใจในการบริการ

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  การสร้างความประทับใจในการบริการ     วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)    สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยากร        ผศ. ดร. เมธาวุฒิ  พีรพรวิทูร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  […]
December 30, 2009

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบ Competency

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบ Competency วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร     ผศ. ขจรศักดิ์ หาญณรงค์ วิทยากร […]
December 29, 2009

การออกแบบ KPIs อย่างไรให้ได้ผล

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง การออกแบบ KPIs อย่างไรให้ได้ผล  วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  68  คน    […]
December 29, 2009

การบริหารจัดการองค์การที่ดีภายใต้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง     การบริหารจัดการองค์การที่ดีภายใต้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)   สถานที่     ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร    อาจารย์อภัยชนม์  วัชรสินธุ์  รองประธานด้านประสานกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม […]
December 29, 2009

การบริหารโครงการ

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง การบริหารโครงการ   วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)   สถานที่     ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 4  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร    ดร. สุทธิ  ภาษีผล ที่ปรึกษาอิสระและอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาต่างๆ […]