การพัฒนาองค์กร

January 6, 2010

การสื่อสารข้ามสายงาน

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  การสื่อสารข้ามสายงาน วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2552  (เวลา 13.-30 – 16.30 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร       อาจารย์อำนาจ  วัดจินดา  ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม                 21  คน […]
January 5, 2010

การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร       รศ.  จินตนา  บุญบงการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปเนื้อหาการบรรยาย   […]
January 5, 2010

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร       อ. นิพัทธ์ กานต์อัมพร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก จำนวนผู้เข้ารับการอบรม                 […]
January 5, 2010

การสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จในการทำงาน

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  การสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จในการทำงาน วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2552  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร       อ. ยงยุทธ  พีรพงศ์พิพัฒน์ สถาบัน ดีโฟ คอนซัลแท้นท์ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  […]
January 4, 2010

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง   การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)    สถานที่         ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร         อาจารย์จุลชัย จุลเจือ กรรมการบริหาร  High Performance Institute […]
January 4, 2010

กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด   วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)    สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร        ดร. อภิวัฒน์  นิ่มละออ  ผู้อำนวยการและที่ปรึกษาบริหาร  บริษัท คอนซัลติ้ง เนตเวิร์ค […]