การพัฒนาองค์กร

March 18, 2011

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่อบรม วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.) วิทยากร นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์  เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สรุปเนื้อหาการบรรยาย           การมีกฎหมายก็เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐอย่างกว้างขวาง เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ส่งเสริมให้รัฐบาล เป็นไปโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการ           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 […]
March 18, 2011

วิวัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง วิวัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ วันที่อบรม วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.) วิทยากร คุณเบญจวรรณ สร่างนิทร  สรุปเนื้อหาการบรรยาย    กล่าวถึงวิวัฒนาการของระบบราชการไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ ระบบราชการสมัยกรุงสุโขทัย รูปแบบการปกครองในระยะแรกโครงสร้างทางสังคมการเมืองและการบริหารของอาณาจักรสุโขทัยยังไม่ซับซ้อนมากนัก การปกครองจึงเป็นไปในรูปแบบ “พ่อปกครองลูก” (Patriarchism) กษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อของครอบครัวใหญ่ให้การดูแลราษฎรได้อย่างทั่วถึง […]
December 9, 2010

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของงานทะเบียนนักศึกษาที่ต้องพัฒนา

จากปัจจุบันข้อมูลทะเบียนนักศึกษามีเป็นจำนวนมาก ที่จะนำมาใช้ประโยชน์กับนักศึกษา และการบริหารจัดการเชิงนโยบายได้ เข้ามา KM สวท. น่ะครับช่วยกันติชมเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น
June 22, 2010

ความคิดสร้างสรรค์สำคัญต่อการเจริญต่อองค์กร

ความคิดสร้างสรรค์สำคัญต่อการเจริญต่อองค์กร " ความสำคัญต่อความเจริญขององค์กรในความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกก่อให้เกิดจิตใจที่มีความรู้สึกในทางสร้างสรรค์ ปัจจัยภายในโดยการเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆ แตกต่างจากเดิม มีคุณค่ามากขึ้น เป็นตัวของตัวเอง กล้าคิดนอกกรอบ คิดทำอะไรและลงมือทำจริง ปัจจัยภายนอกคือสร้างบรรยากาศสร้างสรรค์ในองค์กร"
January 6, 2010

การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552  (เวลา 13.30 – 16.-30 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร       อ. ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์ ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องแก้วไทย จำกัด […]
January 6, 2010

คุณธรรม และจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับคนทำงาน

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  คุณธรรม และจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับคนทำงาน วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร       อาจารย์วันชัย  สอนศิริ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สรุปเนื้อหาการบรรยาย                    […]