การพัฒนาองค์กร

August 10, 2011

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

เรื่อง               การบริหารการเปลี่ยนแปลง วันที่อบรม       วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)  วิทยากร          อาจารย์ชาญวิทย์ สิงหเสนี สรุปเนื้อหาการบรรยาย   ผู้ที่สามารถอยู่รอดได้ในอนาคตจะไม่ใช่มาจากสายพันธุ์ที่แข็งแกร่ง หรือฉลาดที่สุดแต่จะเป็นผู้ที่ปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ความเร็วเป็นเงื่อนไขสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจ โดยเฉพาะความเร็วในการปรับตัวเพื่อให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) –      อดีต […]
August 10, 2011

กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่อง               กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่อบรม       วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร          ดร.รัฐ  ธนาดิเรก สรุปเนื้อหาการบรรยาย หลักการพื้นฐาน (Foundation of Strategic Thinking)  –       การคิดเชิงกลยุทธ์ – Foundation of Strategic Thinking […]
August 8, 2011

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

เรื่อง                 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) วันที่อบรม         วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554  (เวลา 09.00 – 16.30 น.) วิทยากร            อาจารย์สังวร   รัตนรักษ์   สรุปเนื้อหาการบรรยาย   วัตถุประสงค์ของเกณฑ์ PMQA เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการของหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเป็นกรอบในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
May 4, 2011

ระบบนิเวศธุรกิจพลังในการแข่งขันที่เหนือกว่า

Our competitors arent taking our market share with devices ; they are taking our market share with an entire ecosystem (คู่แข่งทั้งหลายไม่ได้กำลังแย่งส่วนแบ่งตลาดของเราด้วยแค่สินค้าใหม่ แต่เค้าแย่งส่วนแบ่งตลาดของเราโดยใช้ทั้งระบบนิเวศธุรกิจเลย) ข้อความส่วนหนึ่งจากจดหมายเปิดผนึกถึงพนักงานของโนเกีย โดย Nokia CEO […]
March 21, 2011

คุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรภาคราชการ

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรภาคราชการ วันที่อบรม วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.) วิทยากร พระศรีญาณโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก สรุปเนื้อหาการบรรยาย            การปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ควรจะต้องคุณธรรมและจริยธรรม การทําดี กว่าจะได้ผลตอบแทนต้องใช้เวลา การทําดีในโลกปัจจุบัน ผลที่ต้องการมักเป็นไปคนละด้าน […]
March 21, 2011

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาคราชการ

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาคราชการ วันที่อบรม วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 (เวลา 09.00–12.00 น.) วิทยากร คุณนพรัตน์ พรหมนารท  ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและพัฒนาการตรวจสอบ 1 สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง สรุปเนื้อหาการบรรยาย การบริหารราชการจะบรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ประต้องประกอบด้วย แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี […]