การพัฒนาองค์กร

August 16, 2011

การสร้างและพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

เรื่อง               การสร้างและพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ วันที่อบรม       วันพฤหัสบดีที่ 30  มิถุนายน 2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.)  วิทยากร          อ. จุลชัย   จุลเจือ   กรรมการ High Performance Management สรุปเนื้อหาการบรรยาย                      พฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสมดูได้จาก การลาป่วยเป็นนิจ […]
August 16, 2011

การบริหารคนเก่ง (Talent Retention)

เรื่อง                การบริหารคนเก่ง (Talent Retention) วันที่อบรม        วันพฤหัสบดีที่ 16  มิถุนายน 2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.)  วิทยากร           อ. ธำรงศักดิ์   คงคาสวัสดิ์   วิทยากรอิสระ และที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล  สรุปเนื้อหาการบรรยาย   กระบวนการจัดการ Talent ภาคปฏิบัติ การสรรหาคัดเลือก (Sourcing/Recruitment […]
August 11, 2011

การจัดฝึกอบรมตาม Competency (Competency Based Training)

เรื่อง                การจัดฝึกอบรมตาม Competency  (Competency Based Training) วันที่อบรม        วันพฤหัสบดีที่ 16  มิถุนายน 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร           ผศ. ดร. เมธาวุฒิ   พีรพรวิทูร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สรุปเนื้อหาการบรรยาย    Competency คือ […]
August 11, 2011

การบริหารโครงการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

เรื่อง                การบริหารโครงการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ วันที่อบรม         วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม  2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.)  วิทยากร            อ.สมศักดิ์  วิวัฒน์ไพศาล  ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน  ธนาคารแห่งประเทศไทย สรุปเนื้อหาการบรรยาย   การบริหารโครงการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ 1.     ความจำเป็นหรือความต้องการ (Training Needs Assessment)  ข้อพิจารณาที่ […]
August 10, 2011

กลยุทธ์ของ HR ยุคใหม่

เรื่อง              กลยุทธ์ของ HR ยุคใหม่ วันที่อบรม      วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร         รองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สรุปเนื้อหาการบรรยาย   องค์ประกอบของการ Hr Revolution ประกอบด้วย 1.  […]
August 10, 2011

การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

เรื่อง             การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ วันที่อบรม     วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)  วิทยากร        คุณจริยา บุณยะประภัศร  ที่ปรึกษา บริษัท ซีอาร์เอ็มแอนด์คลาวด์ สรุปเนื้อหาการบรรยาย   แนวคิดการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หมายถึง แนวคิดที่มุ่งเน้นวิธีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิผล โดยมีการวางแผนและ การกำหนดเป้าหมาย เพื่อให้สามารถดำเนินการและติดตาม ประเมินผลเป้าหมายที่กำหนดทั้งในระดับส่วนงานและบุคคล ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับภารกิจ […]